V rámci CEATL pôsobí niekoľko pracovných skupín:

Pracovná skupina pre zisťovanie pracovných a sociálnych podmienok umeleckých prekladateľov členských krajín

O tom, za akých podmienok pracujeme, a ako sme na tom v porovnaní s inými kolegami v Európe, sa dozviete z výsledkov prieskumu, ktorý CEATL uskutočnil. Text je uverejnený v anglickej, francúzskej a talianskej verzii. Ide o vôbec prvú porovnávaciu štúdiu, ktorá skúma spoločenské postavenie a materiálne zabezpečenie umeleckých prekladateľov v Európe. Výskum sa uskutočňoval v rokoch 2007 a 2008. Hlavným záverom štúdie je, že umeleckí prekladatelia nikde v Európe nemôžu prežiť za podmienok, ktoré im vnucuje «trh». V mnohých krajinách (vrátane tých najbohatších) je situácia doslova katastrofálna. Ide tu o veľký sociálny problém na kontinente, ktorý sa pokladá za rozvinutý, multikultúrny a multilingválny, ale najmä, a predovšetkým, o veľmi vážny problém umelecký a kultúrny. Môžeme si položiť otázku, aká je kvalita výmeny literárnych hodnôt medzi našimi spoločnosťami, ak sú umeleckí prekladatelia nútení pracovať rýchlo a pod tlakom, aby mohli prežiť? Tento dokument zaslal CEATL aj do inštitúcií EÚ, ktoré majú na starosti kultúru. V západoeurópskej tlači mal veľký ohlas. Dnes sa aj na základe tejto štúdie CEATL považuje na európskej úrovni za profesijnú organizáciu, s ktorou je potrebné konzultovať danú problematiku. Výskum bude priebežne pokračovať a bude sa dopĺňať aj o podrobné bibliografické štatistiky a údaje (aký počet kníh a z akých jazykov sa v jednotlivých krajinách prekladá). A aká je naša situácia v rámci európskych krajín? Odporúčame pozrieť si grafy. Pokiaľ ide o honoráre, sme suverénne na posledných miestach. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj českými kolegami, ktorí uverejnili na stránke Obce překladatelů odporúčania, ako treba s vydavateľom vyjednávať v prípade výšky honoráru a počtu autorských výtlačkov. Nájdeme tam aj Obcou odporúčanú minimálnu výšku honoráru a jej zdôvodnenie.

Pracovná skupina Best Practices

Zbiera a archivuje, informuje o všetkých dobrých podujatiach alebo akciách, ktoré pomáhajú zviditeľniť umeleckých prekladateľov, posilniť ich prestíž, spoločenský status a ekonomické podmienky. Zaujíma sa aj o nezvyčajné a invenčné formy (celoživotného) vzdelávania prekladateľov. Jednotlivé príspevky sa ešte len spracúvajú a čoskoro budú uverejnené na webovej stránke.
Budeme sa môcť dočítať napríklad o holandskej asociácii, ktorá vypracovala a zverejnila Manifest prekladateľov. Avizuje sa v ňom vytvorenie Európskeho prekladateľského fondu, vytvorenie inštitúcie pre univerzitné vzdelávanie prekladateľov v Holandsku, rozvíjanie ďalšieho vzdelávania prekladateľov, zavedenie právneho predpisu, ktorý by umožnil uzatvoriť dohodu medzi vydavateľmi a prekladateľmi o výške honorárov, organizácia podujatí pre verejnosť, ktorých cieľom je vyzdvihnúť význam prekladu a prekladateľov.
Ďalším dobrým príkladom je chorvátska asociácia, ktorá vypracovala projekt výstavy „Od originálu k prekladu”. Konala sa v trvaní 2 týždňov vo veľkej Záhrebskej knižnici  roku 2008. Výstavu tvorilo 30 posterov s vyobrazením obálky originálu a prekladu, jednej strany originálu a prekladu, autoprezentácie prekladateľa. Každý poster bol venovaný inému prekladateľovi, členovi prekladateľskej asociácie. Cieľom bolo predstaviť „druhého” autora publikácie. Keďže išlo aj o reklamu vydavateľov, títo prispeli na výrobu posterov a financovali vernisáž. Podujatie malo aj rozsiahlu publicitu v masmédiách. Sprievodnými akciami boli okrúhle stoly a besedy o umeleckom preklade. Myslíme, že je to dobrá inšpirácia, ako si napríklad pripomenúť aj Medzinárodný deň prekladateľov, ktorých patrónom je sv. Hieronym.

Pracovná skupina pre zviditeľnenie prekladateľov

Mapuje, do akej miery majú prekladatelia v jednotlivých krajinách (zmluvne) zabezpečenú podmienku, že ich meno bude uvedené všade tam, kde má byť (na titulnej strane prekladu, v katalógoch, recenziách, pri propagovaní diel, v súvislosti s citovaním z prekladov a pod.). V súčasnosti pripravuje sondáž v členských krajinách, o ktorej vás budeme na stránke SSPUL informovať. Jej cieľom je vypracovať a sformulovať záväzné odporúčania pre vydavateľov, novinárov a všetky formy médií, ktoré nejakým spôsobom s umeleckým prekladom narábajú.

Pracovná skupina pre autorské práva

Zbiera informácie a podklady o podobách autorských zmlúv na preklad diela, o poškodzovaní autorských práv prekladateľa, porušovaní dohôd, informuje o právnych krokoch, ktoré sa podnikli v tejto súvislosti (napr. materiál German Federal Court of Justice verdict on translator remuneration dispute). V časti Translator’s Right/Droits du traducteur nájdete vzorové zmluvy, ktoré sa vypracovali v Holandsku, Veľkej Británii, vo Francúzsku a v Turecku.

Pracovná skupina pre vzdelávanie prekladateľov

Jej úlohou je zmapovať stav vzdelávania umeleckých prekladateľov v Európe, zistiť, aké formy štúdia sa ponúkajú v jednotlivých krajinách, na akých stupňoch, aká je špecializácia a kombinácia jazykov. Dôraz sa kladie aj na formy celoživotného vzdelávania umeleckých prekladateľov. Výsledkom tohto výskumu, ktorý sa spracúva, by mal byť dôveryhodný adresár vzdelávacích inštitúcií v Európe, zisťovanie a komentovanie prevládajúcich tendencií.
Prvý čiastkový výstup pracovnej skupiny je dostupný na stránke CEATL zatiaľ vo francúzskom jazyku: Formations universitaires à la traduction littéraire.

Pracovná skupina pre autorské práva na elektronické používanie literárnych diel

Je zatiaľ poslednou skupinou, ktorá na pôde CEATL vznikla. Ani jedna krajina zatiaľ nemá v tejto oblasti jasno. Je zrejmé, že s obrovským pokrokom v tejto oblasti právna a etická prax krok nedrží. V budúcnosti bude dôležité, aby sme vedeli, ako tieto problémy máme riešiť, a ako ich budú riešiť naši európski kolegovia.

Revue svetovej literatúry 4/2018

Revue svetovej literatúry 3/2018