Hexalóg
alebo
Zásady dobrej praxe

Šesť zásad fair play v umeleckom preklade, ktoré prijalo Valné zhromaždenie CEATL – Európskej rady asociácií prekladateľov umeleckej literatúry – dňa 14. mája 2011.

1. Postúpenie práv

Postúpenie práv na použitie preloženého diela je vymedzené časovo najviac na 5 rokov, a tiež ustanoveniami a trvaním zmluvy na postúpenie práv pôvodného diela. Postúpené práva sú presne konkretizované v zmluve.

2. Odmena

Odmena za objednané dielo má byť primeraná a spravodlivá, aby umožnila prekladateľovi dôstojne žiť na zodpovedajúcej úrovni a vytvoriť preklad prvotriednej umeleckej kvality.

3. Podmienky vyplatenia odmeny

Pri podpise zmluvy dostane prekladateľ zálohu na autorský honorár vo výške minimálne jednej tretiny dohodnutej odmeny. Zostatok sa mu zadávateľ vyplatí najneskôr po odovzdaní rukopisu.

4. Povinnosť vydať dielo

Vydavateľ vydá preložené dielo v termíne stanovenom v zmluve, najneskôr však do dvoch rokov od dodania rukopisu.

5. Podiel na zisku

Prekladateľ má nárok dostať primeraný podiel zo zisku za použitie svojho diela v akejkoľvek forme, a to počnúc prvým exemplárom.

6. Meno prekladateľa

Meno autora prekladu, prekladateľa, má byť uvedené všade tam, kde sa uvádza meno autora originálu.

Hexalóg v oficiálnych jazykoch CEATL:
Code of Good Practice
Code des bons usages

 

Revue svetovej literatúry 4/2018

Revue svetovej literatúry 3/2018