Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (SSPUL) vznikla v marci 1990. V súčasnosti združuje 329 prekladateľov umeleckej literatúry, ktorí prekladajú zo 43 jazykov.

SSPUL je dobrovoľná stavovská organizácia umeleckých prekladateľov, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je slovenčina, alebo niektorý z jazykov národnostných menšín, žijúcich na území Slovenska.

Hlavnou povinnosťou a cieľom činnosti SSPUL je vytvárať všestranné podmienky pre slobodnú tvorbu v oblasti umeleckého prekladu a pre jej spoločenské uplatnenie.

SSPUL ochraňuje morálne a materiálne záujmy prekladateľov, vytvára podmienky, ktoré pomáhajú zvyšovať odbornú všeobecnú úroveň prekladania umeleckej literatúry, a zaoberá sa všetkými otázkami a problémami prekladania.

SSPUL pôsobí pri výchove prekladateľov a spolupracuje v tomto smere aj s inými organizáciami. Prekladanie ako intelektuálna činnosť si vyžaduje nielen náležitú znalosť jazyka, z ktorého prekladá, ale prekladateľ by mal byť aj majstrom jazyka, do ktorého prekladá. Preto SSPUL usporadúva semináre a odborné školenia. Ďalej SSPUL usporadúva prezentácie prekladov a kultúrne podujatia k výročiam významných svetových autorov a vedecké konferencie.

SSPUL zhromažďuje všetky informácie, týkajúce sa prekladania a prekladateľskej profesie, a sprostredkúva ich svojim členom. Nadväzuje medzinárodné kontakty s cieľom zabezpečovať študijné pobyty a štipendiá pre členov SSPUL v zahraničí.

SSPUL je organizácia otvorená pre všetkých umeleckých prekladateľov, ktorých občianske a tvorivé postoje sú založené na princípoch demokracie a humanity.

SSPUL sa riadi Stanovami Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry.

Činnosť SSPUL organizuje Výkonná rada SSPUL, ktorá pracuje v zložení:

Oľga Ruppeldtová ruppeldtova@sspul.sk predsedníčka
Dáša Zvončeková zvoncekova@sspul.sk podpredsedníčka
Mirka Brezovská    
Katarína Bednárová    
Zuzana Drábeková    
Karol Chmel    
Miloš Švantner    

Funkciu tajomníčky vykonáva Eva Melichárková, melicharkova@sspul.sk.

SSPUL je od roku 1991 členom FIT a CEATL.

Revue svetovej literatúry 4/2018

Revue svetovej literatúry 3/2018