PREKLADNÍK SSPUL
INFORMAČNÝ BULLETIN 1/2006
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PREKLADATEĽOV UMELECKEJ LITERATÚRY

NOVÁ VÝKONNÁ RADA SSPUL

Dňa 14. februára 2006 sa zišla nová Výkonná rada SSPUL na svojom prvom zasadnutí a zvolila si na ďalšie obdobie činnosti predsedníčku a podpredsedníčku. Výkonná rada SSPUL bude počas tohto volebného obdobia pracovať v zložení:

Daniela Humajová          predsedníčka
Oľga Ruppeldtová          podpredsedníčka
Ján Buzássy
Karol Chmel
Eva Melichárková
Viera Prokešová
Dáša Zvončeková
Vo funkcii tajomníčky zostáva Johana Hasonová.

Na prvom stretnutí VR 14. februára sa členovia VR venovali najmä príprave plánu na rok 2006.

Na druhom zasadnutí 27. februára 2006 sa Výkonná rada SSPUL venovala návrhom na vypracovanie podkladov k žiadostiam o poskytnutie dotácií na podporu projektov v roku 2006, ktoré bolo treba podať na MK SR najneskôr do 7. marca 2006. VR chce v budúcnosti informovať všetkých členov SSPUL formou PREKLADNÍKA o aktuálnych aj pripravovaných podujatiach a aktivitách.

Na treťom zasadnutí 23. marca 2006 sa VR zaoberala aj prípravou www.stránky SSPUL a dokončením nového zoznamu členov SSPUL. Výročné zhromaždenie SSPUL sa pripravuje na 15. júna 2006. Uskutoční sa o 15. 00 hod. v Klube spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava.

REPROGRAFICKÁ KOMISIA LITA

Ako iste viete, každoročne zasadá Reprografická komisia LITA. Rozhoduje o rozdelení finančných prostriedkov, ktoré sa v priebehu predchádzajúceho roka vybrali za právo kopírovať diela podliehajúce autorskému právu, kam patria aj preklady diel. Na zasadnutí reprografickej komisie 28. februára 2006 sa zúčastnila za SSPUL Daniela Humajová. Komisia schválila, že finančné prostriedky vyzbierané v roku 2005 sa rozdelia podľa už schváleného kľúča (za rok 2004), z čoho vyplýva, že SSPUL dostane sumu vo výške približne 289.000,- Sk.

Výkonná rada SSPUL si dala za cieľ zorganizovať v roku 2006 niekoľko podujatí, o ktorých Vás chceme aspoň stručne poinformovať. (Viaceré z nich sú zatiaľ len v štádiu príprav a presné termíny nie sú ešte stanovené.)

VÝRAZNÉ OSOBNOSTI SÚČASNÉHO UMELECKÉHO PREKLADU

SSPUL usporiada prednášky a besedy, venované tvorbe významných prekladateľských osobností. Mali by sa konať v priebehu roka 2006 na viacerých miestach, v priestoroch knižníc či univerzít. Hlavnou myšlienkou týchto podujatí je upozorniť na výrazné zjavy na našej prekladateľskej scéne, s cieľom zviditeľniť ich umenie. Dnes, keď na Slovensku vychádza také množstvo prekladovej literatúry, sami tvorcovia prekladu, prekladatelia, nemajú fórum, kde by mohli priblížiť spôsob, akým svojho autora uchopili, ako sa mu dostali "pod kožu", ako ho interpretovali. Iniciatívou SSPUL je organizovať vystúpenia prekladateľov a besedy, kde by jednotliví významní prekladatelia zaujali stanovisko k dielam, ktoré vytvorili a ktoré sa za posledné obdobie stali prekladateľskými, čiže kultúrnymi činmi. Prekladatelia by mali možnosť predostrieť a odkryť taje svojej prekladateľskej metódy, a tým aj dielo väčšmi odhaliť a dôsledne zmapovať imaginatívny svet "svojho" autora.

Podujatia by tak dostali výrazne výchovno-vzdelávací charakter, čo by prospelo jednak mladým záujemcom o takúto prácu, a akiste by to aj ostatných čitateľov či záujemcov väčšmi pritiahlo ku kvalitnej literatúre. Garanciou budú práve najlepší prekladatelia, často odmenení rozličnými prekladateľskými cenami, ktorí však vedia aj pútavo rozprávať o svojej neľahkej práci. Zdôveria sa s problémami, na ktoré pri preklade narazili, vysvetlia, ako vyriešili prekladateľské oriešky, ktoré sa nachádzajú v každom kvalitnom diele, či, naopak, porozprávajú o hodnotných duchovných zážitkoch, ktoré pri práci získavajú a ktoré aj takto môžu sprostredkovať iným. Prekladatelia umeleckých diel, aj tí najkvalitnejší, neraz v očiach aj kultúrnej verejnosti zostávajú takmer anonymní; ich meno je síce uvedené v tiráži, no nedostávajú priestor v médiách, kde by mali príležitosť osvetliť svoje prekladateľské postupy, či ešte väčšmi priblížiť tvorbu toho-ktorého autora, ktorej sú najväčšími znalcami. SSPUL preto týmito stretnutiami chce upozorniť okrem iného aj na spoločenský význam umeleckých prekladateľov.

REFLEXIA AKTUÁLNYCH OTÁZOK SLOVENSKÉHO UMELECKÉHO PREKLADU S DISKUSIOU

Bude to dvojdňový seminár v Budmericiach v dňoch 27. a 28. mája 2006. Pokračujúc v organizovaní seminárov podľa jazykových oblastí, jeho prvý deň bude venovaný nemeckej prekladovej literatúre a významným prekladateľom z tohto okruhu, či zakotveniu jednotlivých autorov. Prvý deň seminára obsiahne v stručnom prehľade literatúru všetkých nemecky hovoriacich krajín. Na spoločnom stretnutí odznie niekoľko prednášok a diskusných príspevkov významných prekladateľov, v ktorých sa zamerajú zo svojho pohľadu nielen na zhrnutie nevyhnutných predpokladov a zručností potrebných pre prekladateľov z nemčiny, ale aj na zhodnotenie kvality prekladu niekoľkých významných diel nemecky píšucich autorov.

Druhý deň seminára bude patriť aktuálnym otázkam slovenského umeleckého prekladu nielen v knižnej tvorbe, ale aj v médiách. Súčasná situácia umeleckých prekladateľov, ktorí sa vo veľkej miere venujú napríklad prekladateľskej práci pre médiá, televízie a film, je v dôsledku viacerých nových skutočností vyslovene nepriaznivá. Prekladatelia sú znepokojení predpokladaným vývojom v tejto oblasti. Účastníci seminára zhrnú svoje skúsenosti z praxe z posledného obdobia, vymenia si skúsenosti a budú sa venovať aktuálnym otázkam, ako aj možnostiam a hľadaniu riešenia.

PRACOVNÝ SEMINÁR K 150. VÝROČIU ÚMRTIA HEINRICHA HEINEHO

SSPUL v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave usporiada dňa 23. 6. 2006 pracovný seminár k 150. výročiu úmrtia Heinricha Heineho pod názvom HEINRICH HEINE A MY. Významný nemecký básnik, prozaik a autor filozofických spisov Henrich Heine mal vždy živý ohlas aj na Slovensku: prekladali sa najmä jeho básne, pričom sa im venovali rozličné generácie prekladateľov (M. M.-Dedinský, Július Lenko, Ľubomír Feldek a iní). Heine dnes rovnako ako v minulosti oslovuje čitateľov melodickosťou svojho verša, najrozličnejšími registrami poetických nálad, výberom motívov. Cieľom seminára je hlbšie poznanie tvorby tohto autora, ktorý je v našom povedomí predovšetkým básnikom, dôkladne priblížiť a osvetliť hĺbku jeho tvorby.

Hlavný príspevok-prednášku prednesie Dr. Milan Žitný, popredný germanista z Ústavu svetovej literatúry SAV. Jej témou bude recepcia tvorby tohto autora na Slovensku. Odbornými úvahami sa k nemu pripoja aj germanisti, básnici a prekladatelia Dr. Milan Richter, Marián Hatala a ďalší významní germanisti a prekladatelia, za prekladateľov-negermanistov vystúpi básnik Ján Buzássy. Očakáva sa aj široká diskusia najmä z radov prítomných germanistov, ako aj pôvodných básnikov, pre ktorých je tvorba Heinricha Heineho dodnes inšpirujúca.

TRANSLATOLOGICKÝ SEMINÁR FEDERICO GARCÍA LORCA (1898 - 1936)

V roku 2006 uplynie 70 rokov od smrti španielskeho básnika a dramatika F. Garcíu Lorcu. Jeho dielo patrí do klenotnice svetového kultúrneho dedičstva. Patril ku generácii 27, radí sa k markantným osobnostiam svetovej kultúry a ovplyvnil generácie slovenských básnikov, divadelníkov, čitateľov aj divákov.

F. G. Lorca mal len 38 rokov, keď ho začiatkom občianskej vojny popravili frankisti. Zanechal však dielo, ktoré dodnes púta pozornosť.

V roku 2005 vyšli v kompletnom slovenskom preklade Ján Zambora jeho Cigánske romance. Obrazné básnické dielo, v ktorom sa prelínajú prvky andalúzskej ľudovej a umeleckej tradície s avantgardnými tendenciami, ovplyvnil cigánsky svet, jeho hudba, mýty a vnímanie. Ťažiskom seminára budú otázky prekladu a verša, čiže komparatívna versológia zameraná práve na autorovo vrcholné básnické dielo Cigánske romance (Romancero gitano). Do slovenčiny ich preložil Štefan Žáry (v jazykovej spolupráci s Vladimírom Olerínym) a Ján Šimonovič. (Kompletná zbierka však vyšla v slovenčine až v roku 2005 v už spomenutom preklade Jána Zambora). Jednotlivé príspevky prispejú k ďalšiemu rozvoju slovenskej versológie a translatológie. Prostredníctvom médií sa informácie dostanú aj k širšej kultúrnej verejnosti, a tak má seminár všetky predpoklady stať sa významným kulturologickým podujatím.

SAMUEL BECKETT V SLOVENSKÝCH PREKLADOCH

V roku 2006 si pripomenieme 100. výročie narodenia írskeho rodáka, spisovateľa a dramatika Samuela Becketta, výrazného zjavu anglofónnej a frankofónnej literatúry, ktorého dielo je pojmom aj pre slovenského čitateľa a diváka. Pri tejto príležitosti SSPUL usporiada jednodňový seminár za účasti členov SSPUL, hostí zo slovenských divadiel a študentov VŠMU.

JE NEMECKÁ LITERATÚRA ZAUJÍMAVÁ?

V septembri 2006 pripraví SSPUL v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave jednodňový seminár, ktorý zmapuje súčasné trendy v oblasti nemecky písanej literatúry, aj stav jej prekladania na Slovensku. Bude zahrnovať osem prenášok významných prekladateľov, germanistov, vysokoškolských pedagógov a literárnych vedcov, ktorí zhodnotia súčasnú nemeckú literatúru z posledných piatich rokov, aj z hľadiska príťažlivosti pre slovenských čitateľov, ako aj z hľadiska možností prekladu a presadenia nemeckých titulov do edičných plánov slovenských vydavateľstiev.

SVET KNIHY - MEDZINÁRODNÝ KNIŽNÝ VEĽTRH PRAHA

Cieľom návštevy medzinárodného knižného veľtrhu SVET KNIHY 2006 je získanie informácií o najnovšej zahraničnej produkcii v oblasti krásnej literatúry. Pražský knižný veľtrh patrí medzi najvýznamnejšie stredoeurópske veľtrhy a každoročne priťahuje veľký záujem vydavateľov, kníhkupcov i bežných návštevníkov.

Prekladatelia umeleckej literatúry na Slovensku k svojmu všeobecnému rastu a odbornému prehľadu nevyhnutne potrebujú aj priamy kontakt so zahraničnými autormi či vydavateľmi, ktorí sa prezentujú na medzinárodných knižných veľtrhoch.

Návštevu veľtrhu každoročne organizuje SSPUL a SSPOL a môže sa na ňom zúčastniť 20 umeleckých prekladateľov a 20 odborných prekladateľov. VR uprednostní tých, ktorí sa na pražskom knižnom veľtrhu ešte nezúčastnili.

Odchod z Bratislavy (Istropolis) je 5. mája o 7. 00 hod. a príchod do Bratislavy 6. mája 2006 cca o 21.00 hod. Nocľah je zabezpečený v Kladne (hotel Kladno). Predpokladaný poplatok je 400,- Sk. Všetci účastníci musia byť poistení, preto potrebujeme okrem mena, priezviska, adresy, telefónu aj rodné číslo. Potvrďte, prosím, či chcete, alebo nechcete ubytovanie.

FIT - II. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
PREKLAD Z/DO MÁLO ROZŠÍRENÝCH EURÓPSKYCH JAZYKOV

SSPUL je členom FIT od roku 1991. Udržiava pravidelné kontakty s radou FIT a aktívne sa zúčastňuje na svetových kongresoch FIT, ktoré sa konajú každé tri roky.

SSPUL a SSPOL v novembri 2006 usporiadajú 3-dňovú medzinárodnú konferenciu, ktorá nadviaže na konferenciu v roku 2001 v Smoleniciach, kde odznelo 33 prednášok a zúčastnilo sa asi 100 slovenských i zahraničných prekladateľov umeleckej aj odbornej literatúry, teoretikov a kritikov prekladu, aj vysokoškolských pedagógov, ktorí pripravujú novú generáciu prekladateľov. Tak ako v roku 2001, aj tentoraz vyjde zborník s príspevkami.

JUBILANTI 2006

Andráš Matej 85 19.9.1921
Ardamica Ferenc 65 30.11.1941
Bžoch Jozef 80 25.11.1926
Francisci Michal 70 11.2.1936
Hattala František 85 14.2.1921
Holáková Daniela 50 2.4.1956
Kamenistý Ján 65 27.1.1941
Kantorová-Báliková Jana 55 9.6.1951
Koška Ján 70 1.12.1936
Košľál Anton 85 10.4.1921
Resutík Milan 65 22.10.1941
Sirácka Zora 50 14.10.1956
Štrasser Ján 60 25.2.1946
Tellinger Dušan 50 3.9.1956
Václav Melichar 90 22.4.1916
Vojtek Juraj 70 12.3.1936
Zajac Peter 60 3.2.1946

Výkonná rada SSPUL srdečne blahoželá všetkým prekladateľom-jubilantom, ktorí v tomto kalendárnom roku oslávili alebo ešte len oslávia a svoje okrúhle výročia. Do ďalších rokov im všetkým želáme najmä veľa zdravia, radosti, spokojnosti a inšpirácie, veľa zaujímavých prekladov, dobrú spoluprácu s vydavateľmi, a najmä vyššie honoráre.

ŠPANIELSKY VEČER LORCOVE CIGÁNSKE ROMANCE PO SLOVENSKY

Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave, Katedra romanistiky FFUK a Divadlo Aha usporiadajú 25. 4. 2006 v Divadle Aha, Školská 1, v Bratislave "španielsky večer" venovaný najmä Lorcovej poézii. Podujatie (aj vzhľadom na komorné prostredie divadla) umožňuje priblížiť dielo náročným, no pritom divácky príťažlivým spôsobom. Básnik Ján Buzássy predstaví Zamborov preklad nielen ako básnik a prekladateľ, ale aj ako náročný čitateľ. Súčasťou večera, ktorý moderuje Eva Palkovičová, je autoreflexívne vystúpenie prekladateľa Jána Zambora, doložené prednesom vybraných textov v španielčine i v slovenčine. Hudobná časť, o ktorú sa tentoraz postarajú hráči flamenca, tvorí rovnocennú súčasť podujatia.

UMELECKÍ PREKLADATELIA A SPISOVNÁ SLOVENČINA

SSPUL pripraví pre svojich členov v spolupráci s Jazykovedným ústavom SAV v priebehu roka 2006 súbor štyroch prednášok spojených s diskusiou, venovaných otázkam spisovného jazyka aj aktuálnym problémom s jeho používaním v prekladateľskej praxi. Priamy kontakt umeleckých prekladateľov s jazykovedcami otvorí možnosť diskutovať o praktických problémoch súčasného jazyka, keďže slovenský jazyk ako cieľový jazyk slúži prekladateľom ako základný pracovný nástroj.

CENA ZORY JESENSKEJ

Výkonná rada ešte v roku 2005 rozhodla, že CZJ sa bude každoročne udeľovať za celoživotné prekladateľské dielo a bude spojená s finančnou odmenou 30.000,- Sk.

NECHCETE SI PREVERIŤ VEDOMOSTI O S. BECKETTOVI, H. HEINEM A F. G. LORCOVI?

 

 1. Samuel Beckett bol tajomníkom
  a) G. B. Shawa
  b) J. Joycea
  c) O. Wilda
 2. V klasickej ukážke divadla absurdity Čakanie na Godota čakajú v bližšie neurčenom čase a priestore tuláci
  a) Louis a Jacques
  b) Estragon a Vladimír
  c) Joss a Lefty
 3. Jedným z najznámejších diel H. Heineho je
  a) Kniha piesní
  b) Kniha snobov
  c) Kniha obrazov
 4. Heineho dielo Nemecko. Zimná rozprávka je koncipované ako
  a) vianočná rozprávka pre deti
  b) lyrický cestopis
  c) veršovaná dráma
 5. F. G. Lorca žil od roku 1919
  a) v Granade
  b) v Argentíne
  c) v Madride
 6. V Lorcovej hre Dom Bernardy Alby má panovačná matka Bernarda Alba
  a) 2 dcéry
  b) 3 dcéry
  c) 5 dcér
 7. Autorom výroku "Bol som dobrý vojak v boji za oslobodenie ľudstva" bol
  a) Heinrich Heine
  b) Samuel Beckett
  c) Federico García Lorca

Správne odpovede: 1b, 2b, 3a, 4b, 5c, 6c, 7a

Informácia:

SSPOL usporiada 2. - 3. júna v Budmericiach seminár venovaný prekladu textov z oblasti spoločenských vied. Ďalej po návšteve Diecéznej knižnice v Nitre a Kláštornej knižnice v Pannonhalme v Maďarsku pripravuje v máji - júni 2006 zájazd do niektorej z rakúskych kláštorných knižníc.

Výkonná rada SSPUL privíta námety od členov SSPUL na ďalšie podujatia, aj Vaše konkrétne návrhy na spoluprácu. O všetkých podujatiach SSPUL a stave ich prípravy sa môžete informovať u tajomníčky J. Hasonovej na tel. č. 5443 1294, 0904 / 171 166, alebo písomne na adrese SSPUL.

PREKLADNÍK pripravili členovia VR SSPUL
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1
Tel: 5443 1294

Späť na stránku publikácií

Revue svetovej literatúry 4/2018

Revue svetovej literatúry 3/2018