PRIHLÁŠKA ZA ČLENA/ČLENKU SSPUL

Prihláška vo formáte MS Word
Titul, meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Adresa bydliska s PSČ:
Telefón a mobil: Fax:
E-mail: Webová stránka:
Názov a adresa pracoviska:
Telefón a mobil: Fax:
E-mail: Webová stránka:
Odbor a miesto štúdia:
Materinský jazyk:
Znalosť jazykov:
Preklady z/do jazyka:
Dĺžka praxe:
Žánre:
Redakčná, editorská prax:
Preložené diela, aj časopisecké:
Iné dôležité informácie:
Za člena odporúča (najmenej 1 člen SSPUL):


Revue svetovej literatúry 4/2018

Revue svetovej literatúry 3/2018