Čl. I
Všeobecné ustanovenia
1. Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry (ďalej len SSPUL) je dobrovoľná stavovská organizácia prekladateľov umeleckej literatúry, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je slovenčina alebo niektorý z jazykov národnostných menšín, žijúcich na území Slovenska.
2. Členom sa môže stať každý prekladateľ umeleckej literatúry bez ohľadu na politickú príslušnosť, vierovyznanie a názorovú a estetickú orientáciu, ak sú jeho občianske a tvorivé postoje založené na princípoch demokracie a humanity.

Čl. II
Zásady činnosti SSPUL
1. Hlavnou povinnosťou a cieľom činnosti SSPUL je vytvárať všestranné podmienky pre slobodnú tvorbu v oblasti umeleckého prekladu a pre jej spoločenské uplatňovanie.
A preto:
a) ochraňuje morálne a materiálne záujmy prekladateľov, vytvára podmienky, ktoré pomáhajú zvyšovať všeobecnú úroveň prekladania umeleckej literatúry, a zaoberá sa všetkými otázkami a problémami, ktoré sa týkajú prekladania;
b) uplatňuje svoj vplyv pri príprave, zavádzaní a realizácii všetkých zákonných úprav a opatrení, ktoré sa týkajú prekladateľskej činnosti, a iniciatívne navrhuje vydávanie takýchto úprav a opatrení príslušným štátnym orgánom v otázkach, v ktorých to pokladá za potrebné;
c) udržuje stále kontakty s organizáciami, ktoré využívajú preklady (vydavateľstvá, televízia, rozhlas, divadlá, tlač a pod.) a zúčastňuje sa na riešení spoločných problémov. Pritom udržiava kontakty s inými prekladateľskými organizáciami na Slovensku, s organizáciami v oblasti kultúry, spisovateľskými združeniami, univerzitami a pod., pôsobiacimi v SR;
d) pôsobí pri výchove prekladateľov a spolupracuje v tomto smere so školstvom a inými organizáciami;
e) zhromažďuje informácie, týkajúce sa prekladania a prekladateľskej profesie, a sprostredkúva ich svojim členom, podporuje vznik regionálnych prekladateľských zoskupení svojich členov;
f) nadväzuje medzinárodné styky a uzatvára dohody so zahraničnými prekladateľskými organizáciami a kultúrnymi a vedeckými inštitúciami s cieľom zabezpečovať študijné pobyty a cesty členov SSPUL v zahraničí a ich účasť na medzinárodných sympóziách, konferenciách a pod.
g) zastupuje a obhajuje záujmy svojich členov navonok vo vzťahu k štátnym orgánom a iným spoločenským organizáciám;
h) zúčastňuje sa na správe štátnych a iných prostriedkov poskytovaných na podporu rozvoja literatúry, vedy a umenia (napr. prostredníctvom umeleckých fondov).

Čl. III
Členovia SSPUL
1. Členom SSPUL sa môže stať prekladateľ umeleckej literatúry, ktorý súhlasí so stanovami a má za sebou preukázateľnú činnosť v oblasti umeleckého prekladu. O členstve rozhoduje výkonná rada tajným hlasovaním na základe odporúčania najmenej dvoch členov SSPUL.
2. V prípade zamietavého stanoviska výkonnej rady sa žiadateľ môže odvolať na členské zhromaždenie.
3. Každý člen je povinný platiť členský príspevok, ktorého výšku stanovuje vždy na nasledujúci rok členské zhromaždenie, a pomáhať realizovať základné poslanie SSPUL, rámcovo vymedzené v čl. II týchto stanov.
4. Každý člen má v rámci SSPUL aktívne a pasívne volebné právo, má právo zúčastňovať sa na všetkých akciách, ktoré organizuje SSPUL, navrhovať nových členov, využívať všetky zariadenia a prostriedky SSPUL a pod.
5. Členstvo zaniká úmrtím člena, vystúpením a vylúčením. Člen môže byť vylúčený, ak sa spreneverí prekladateľskej etike. O vylúčení rozhoduje členské zhromaždenie na návrh výkonnej rady tajným hlasovaním dvojtretinovou väčšinou prítomných.
6. Nedeliteľnou súčasťou týchto stanov je výňatok z Charty prekladateľa, ktorú vydala FIT - Svetová federácia prekladateľov.

 

Čl. IV
Organizačná štruktúra SSPUL
1. Najvyšším orgánom SSPUL je členské zhromaždenie, ktoré zvoláva najmenej raz ročne výkonná rada. Členské zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Mimoriadne členské zhromaždenie zvoláva výkonná rada z vlastného podnetu, na návrh revíznej komisie, alebo ak o to požiada najmenej štvrtina členov.
2. Členské zhromaždenie volí vždy na 2 roky tajným hlasovaním 9-člennú radu a 3-člennú revíznu komisiu. Jednotlivé funkcie môže člen vykonávať najviac tri po sebe nasledujúce obdobia.
3. Na členskom zhromaždení môže byť na základe požiadavky najmenej 15 členov vznesená otázka dôvery voleným predstaviteľom.
4. Výkonná rada
- organizuje činnosť SSPUL a je zodpovedná členskému zhromaždeniu
- volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu a tajomníka, ktorí majú podpisové a dispozičné právo
- rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov SSPUL
- je uznášaniaschopná pri nadpolovičnej účasti členov.
5. Revízna komisia kontroluje hospodársku činnosť SSPUL a výkonnej rady a predkladá výsledky svojho zisťovania výkonnej rade a zhromaždeniu.

ČL. V
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. SSPUL je samostatná právnická osoba so sídlom v Bratislave.
2. SSPUL môže vykonávať hospodársku činnosť a vydávať vlastné periodické a neperiodické publikácie.
3. Finančné zdroje na činnosť sú:
a) členské príspevky
b) vlastná hospodárska činnosť
c) dotácie, dary, odkazy, dedičstvá a pod.
4. Tam, kde sa v týchto stanovách hovorí o prekladaní, prekladateľstve, respektíve prekladateľskej činnosti, má sa na mysli prekladanie umeleckej literatúry.
5. Tieto stanovy prijíma ustanovujúce zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom prijatia. Zmeny v stanovách vykonáva členské zhromaždenie taktiež dvojtretinovou väčšinou hlasov.
6. Pokiaľ orgány SSPUL rozhodujú hlasovaním, uznášajú sa vždy nadpolovičnou väčšinou, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak.
7. SSPUL môže ukončiť svoju činnosť iba rozhodnutím členského zhromaždenia dvojtretinovou väčšinou hlasov, pričom prítomné musia byť dve tretiny všetkých členov.

CHARTA PREKLADATEĽA
(výňatok)

Oddiel I
Všeobecné povinnosti prekladateľa
1. Prekladanie ako intelektuálna činnosť, ktorej cieľom je prevod literárnych, vedeckých a technických textov z jedného jazyka do druhého, ukladá tým, ktorí ju vykonávajú, konkrétne povinnosti vyplývajúce zo samej podstaty tejto činnosti.
2. Prekladateľ vytvára preklad vždy na svoju výhradnú zodpovednosť, nech ho k užívateľovi prekladu viaže zmluvný vzťah akejkoľvek povahy.
3. Prekladateľ odmietne včleniť do textu interpetáciu, s ktorou nesúhlasí alebo ktorá by bola v rozpore s povinnosťami jeho profesie.
4. Nech je každý preklad verný a nech presne sprostredkúva obsah a formu originálu - táto vernosť je jednak morálnou, jednak právnou povinnosťou prekladateľa.
5. Verný preklad však nemožno zamieňať s doslovným prekladom; vernosť prekladu nevylučuje posuny v záujme formy, atmosféry a hlbšieho zmyslu diela, pociťovaného v inom jazyku a v inej krajine.
6. Nech prekladateľ disponuje náležitou znalosťou jazyka, z ktorého prekladá, a predovšetkým by mal byť majstrom jazyka, do ktorého prekladá.
7. Takisto nech má široké všeobecné znalosti, nech ovláda na dostatočnej úrovni tematiku toho, čo prekladá, a nech odmietne preklad z oblasti, v ktorej sa necíti spôsobilý.
8. Nech sa prekladateľ pri výkone svojej profesie zdrží akejkoľvek nečistej konkurencie, predovšetkým tým, že neprijme honorár, ktorý je nižší ako stanovený zákonom, smernicou, zvyklosťou alebo jeho stavovskou organizáciou.
9. Nech nevyhľadáva ani neprijíma prácu za podmienok, ktoré sú ponižujúce preňho alebo pre jeho stav.
10. Nech prekladateľ rešpektuje legitímne záujmy žiadateľa v tom, že bude zaobchádzať ako s profesionálnym tajomstvom so všetkými informáciami, ku ktorým sa dostane pri zverenom preklade.
11. Od prekladateľa ako "sekundárneho" autora sa vyžaduje, aby rešpektoval osobitné záväzky voči autorovi pôvodného diela.
12. Na preklad diela ho musí splnomocniť autor pôvodného diela alebo jeho užívateľ, ale aj naďalej musí rešpektovať všetky ostatné práva, ktoré má autor.

Oddiel II
Práva prekladateľa
13. Nech každý prekladateľ požíva vo vzťahu k svojmu prekladu všetky práva, ktoré krajina, kde vykonáva svoju činnosť, priznáva ostatným intelektuálnym pracovníkom vo vzťahu k ich dielam.
14. Nech preklad ako intelektuálny výtvor požíva takú zákonnú ochranu, aká je všeobecne poskytovaná dielam tohto druhu.
15. Prekladateľ je z toho dôvodu držiteľom autorských práv k svojmu prekladu a v dôsledku toho má rovnaké postavenie ako autor pôvodného diela.
16. Preto nech prekladateľ požíva vo vzťahu k svojmu prekladu morálne práva vyplývajúce z jeho autorstva.
17. Preto nech požíva počas svojho života právo na uznanie svojho autorstva k prekladu, z ktorého okrem iného vyplýva, že:
a) jeho meno bude uvedené zreteľne a jednoznačne pri každom verejnom použití prekladu
b) je oprávnený brániť sa proti akémukoľvek skomoleniu, skresleniu alebo inému pozmeneniu svojho prekladu
c) vydatelia a iní užívatelia jeho prekladu v ňom nebudú robiť zmeny bez jeho predchádzajúceho súhlasu
d) je oprávnený zakázať akékoľvek nenáležité používanie svojho prekladu a vo všeobecnosti brániť každému útoku naň, ktorý poškodzuje jeho česť alebo povesť.
18. Nech prekladateľovi ďalej ostane výhradné právo udeľovať súhlas na uverejnenie, uvedenie, vysielanie, spätný preklad či ďalší preklad, adaptáciu, zmenu alebo rozširovanie iným spôsobom a vo všeobecnosti právo udeliť súhlas na použitie prekladu v hocijakej forme.
19. Za každé verejné použitie prekladu má prekladateľ právo na odmenu, ktorej výška je stanovená zmluvou alebo zákonom.

Oddiel III
Ekonomické a sociálne postavenie prekladateľa
20. Nech prekladateľ má zabezpečené také životné podmienky, ktoré mu umožnia vykonávať efektívne a dôstojne spoločenskú úlohu, ktorej je nositeľom.
21. Nech sa prekladateľ podieľa na úspechu svojej práce, predovšetkým nech má právo na odmenu úmernú výťažku z diela, ktoré preložil.
22. Preklad môže vzniknúť aj na objednávku a ako taký musí byť odmenený nezávisle od obchodného zisku, ktorý prinesie.
23. Nech prekladateľská profesia podobne ako iné profesie požíva v každej krajine ochranu v takom rozsahu, aká sa poskytuje iným profesiám v tejto krajine, a to usmerňovaním honorárov, kolektívnymi zmluvami, vzorovými zmluvami atď.
24. Nech prekladatelia v každej krajine používajú také výhody, aké sú zaručené ostatným intelektuálnym pracovníkom, predovšetkým všestrannú účasť na sociálnom zabezpečení, napríklad na starobnom dôchodku, nemocenskom poistení, podpore v nezamestnanosti a rodinných prídavkoch.

Späť na stránku o nás

 

Revue svetovej literatúry 4/2018

Revue svetovej literatúry 3/2018