Pozvánka: Valencia slovies v slovenčine

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Valencia slovies v slovenčine, formálne, sémantické a pragmatické aspekty (na báze Valenčného slovníka slovenských slovies na korpusovom základe)

Prednáša:doc. Mgr. Martina Ivanová, CSc, Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Kedy: 14. 1. 2016 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Pozvánka: Kolokácie teoreticky a prakticky pre preklad

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Kolokácie teoreticky a prakticky pre preklad

Prednáša:Mgr. Daniela Majchráková, PhD, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 9. 12. 2015 od 16.00 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť SNK na 3. poschodí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Pozvánka: Práca prekladateľa so slovenskými a inojazyčnými korpusmi

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Práca prekladateľa so slovenskými a inojazyčnými korpusmi, práca s nástrojom Sketch Engine a tvorba vlastných korpusov a terminologických databáz

Na workshop si môžete priniesť vlastný notebook alebo tablet.

Prednáša:Ing. Vladimír Benko, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 3. 12. 2015 od 16.30 hod. do 18.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Preklad z/do málo rozšírených jazykov

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na medzinárodnú konferenciu

Preklad z/do málo rozšírených jazykov

Kedy:27. – 28. november 2015

Kde: Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

naša spoločnosť v rámci cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu aj v roku 2015 predstavuje verejnosti na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe renomovaných slovenských prekladateľov.

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu najlepších slovenských prekladov za rok 2014, ktoré získali Cenu Jána Hollého alebo niektorú z prémií.

Príďte si pohovoriť o práci prekladateľa s Jánom Štrasserom, Alojzom Kenížom, Júliou Žitnou-Jellúšovou, Katarínou Széherovou a Miroslavou Vallovou. Zároveň spolu zaspomíname na 25 rokov trvania našej spoločnosti.

Moderuje prekladateľka a spisovateľka Vladimíra Komorovská.
Ukážky z diel čítajú prekladatelia.

Čas a miesto konania: štvrtok 5. 11. 2015 o 19.00 na Pódiu 1.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Letná škola prekladu 2015

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na 37. ročník Letnej školy prekladu

Letná škola prekladu 2015

Minulosť a budúcnosť prekladu – Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad

Kedy:6. – 8. november 2015

Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Termín podania prihlášky: 24. október 2015!
Návratku zasielajte e-mailom na adresu: lsp@sspul.sk.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Program LŠP 2015 [pdf]
Informácie o podmienkach účasti [pdf]
Návratka [doc]

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a autorskej spoločnosti LITA.
Ministerstvo kultúry SR  LITA - Autorská spoločnosť


 

Výzva: Slovník roka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

blíži sa termín uzávierky prihlasovania slovníkov vydaných na Slovensku v rokoch 2014 a 2015 do medzinárodnej súťaže Slovník roka, ktorá sa koná v Prahe a ktorej sa každoročne zúčastňujeme.

Ak máte vedomosť o nejakom slovníku, čo by bol hoden pozornosti poroty tejto súťaže, dajte mi, prosím, o ňom vedieť, aby som ho zaobstarala a mohla v Prahe predstaviť.

Môže to byť slovník prekladový, výkladový, encyklopedický aj elektronický.

Verím, že pri spoločnom úsilí nám nič dôležité z lexikografickej produkcie neunikne. Vopred ďakujem a srdečne zdravím.

Silvia Semaková,
semakova@chello.sk


 

Je slobodný prístup k literárnym dielam v rozpore s autorskými právami?

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

LITA, autorská spoločnosť

pozýva na moderovanú panelovú diskusiu za účasti zástupcov LITA, autorskej spoločnosti, MK SR, SNK, NOC a autorov venovanú problematike ochrany autorských práv.
Diskutovať sa bude na aktuálne témy:
Je slobodný prístup verejnosti k literárnym dielam v rozpore s autorskými právami?
Sú zmluvy, ktoré uzatvárajú autori, prejavom ich slobodnej vôle?

Kedy: 9. 10. 2015 o 14:00

Kde: V-klub, Nám. SNP 12, Bratislava

Viac informácií nájdete na stránkach LITA: Festival Dni slovenskej literatúry.


 

Some Holmes and Popovič in all of us?

The Low Countries and the Nitra Schools in the 21st century.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ústav svetovej literatúry SAV
CETRA a KU Leuven

pozývajú na konferenciu venovanú významu nitrianskej a nizozemskej školy pre súčasnú translatológiu.

Kedy: 8. – 9. 10. 2015

Kde:Študentský domov UKF Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra

Nitrianska i nizozemská škola významne prispeli k formovaniu translatológie ako samostatného vedného odboru v 20. storočí. Vplyvy oboch vedúcich osobností týchto škôl, Jamesa Holmesa i Antona Popoviča, možno v translatológii badať dodnes. Chceme sa pokúsiť o naznačenie toho, ako spôsob myslenia v oboch týchto školách dodnes ovplyvňuje a perspektívne aj naďalej bude ovplyvňovať translatologické myslenie. Je bez nitrianskej a nizozemskej translatológie vôbec možné hovoriť o pojmoch, ako sú mapovanie a re-mapovanie, pomenúvanie a premenúvanie, alebo aj o sociologických a komunikačných prístupoch v translatológii?

Viac informácií nájdete na stránkach organizátora: Holmes - Popovic Conference.


 

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu prekladateľov!

Pohľadnica k Medzinárodnému dňu prekladateľov 2015 od CEATL


 

Oznam: Letná škola prekladu 2015

Letná škola prekladu 2015

Minulosť a budúcnosť prekladu – Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
37. ročník Letnej školy prekladu sa koná
6. – 8. novembra 2015
Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Záväzné prihlášky s témou prednášky a krátkou anotáciou očakávame najneskôr do 27. septembra 4. októbra 2015 na e-mailovej adrese lsp@sspul.sk. Viac informácií nájdete v priloženej výzve.

Výzva pre prednášajúcich [PDF]
Prihláška pre prednášajúcich [PDF]
Pokyny pre autorov príspevkov [PDF]


 

Afonso Cruz: Maliar pod kuchynským drezom

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

vydavateľstvo TATRAN a inštitút CAMÕES – Instituto da Cooperãço e da Língua vás pozývajú na besedu o knihe portugalského autora Afonsa Cruza Maliar pod kuchynským drezom.

Kedy: 16. jún 2015 o 17.00

Kde:Pod knižnicou, nádvorie Mestskej knižnice v Bratislave, Klariská 16

Príbeh o slovenskom maliarovi vychádza zo skutočných udalostí odohrávajúcich sa počas druhej svetovej vojny.

Autora a dielo predstaví prekladateľka knihy Mgr. Júlia Žitná, PhD. O postavení Portugalska počas druhej svetovej vojny bude hovoriť lektor z CAMÕES – Instituto da Cooperãço e da Língua Alcides Murtinheira. Predsedníčka Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry Mgr.Oľga Ruppeldtová stručne zhodnotí preklad knihy a povie pár slov o postavení umeleckého prekladu na Slovensku. Ukážky zo slovenského prekladu diela prečíta Jozef Jenčo.


 

Pozvánka na prezentáciu Slovníka slovenských prekladateľov umeleckej literatúry

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Ústav svetovej literatúry SAV
a Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

pozývajú na prezentáciu publikácie Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry, ktorý zostavili Oľga Kovačičová a Mária Kusá. Slovník predstaví prof. Edita Gromová z katedry translatológie FF UKF v Nitre a zostavovateľky.

Kedy: 10. jún 2015 o 14:00

Kde: Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava

Slovník je prvou časťou diela, ktoré prostredníctvom portrétov takmer štyroch stoviek prekladateľov a ich výberových bibliografií prináša súhrnný obraz podstatnej časti knižnej produkcie diel svetovej literatúry vydanej na Slovensku v 20. storočí. Poskytuje nielen informácie o významných postavách umeleckého prekladu, ale zároveň dokumentuje nezastupiteľné miesto a úlohu, ktoré zohral umelecký preklad v dejinách i prítomnosti slovenskej kultúry. Vo svojej komplexnej podobe je aj svojho druhu dejinami recepcie svetovej literatúry na Slovensku.

Zdroj informácií: Ústav svetovej literatúry SAV.


 

Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá IV

Za hranicami prekladu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

pozývajú na štvrtý ročník podujatia venovaného vybraným otázkam audiovizuálneho prekladu.

Kedy: 21. – 22. 4. 2015

Kde: Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF v Nitre (Študentský domov UKF Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra)

Udalosť na sociálnej sieti Facebook: Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá: Za hranicami prekladu

Program Ateliéru prekladu pre audiovizuálne médiá vo formáte PDF

Prezentácie sú súčasťou cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.


 

Pozvánka: Jazyk a preklad zo sociolingvistického hľadiska

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Jazyk a preklad zo sociolingvistického hľadiska

Sociolingvistický pohľad na jazyk a jeho etablovanie v súvislosti s komunikačno-pragmatickým obratom v lingvistike. Spor sociolingvistov a nesociolingvistov: sčasti odlišný pohľad na otázky jazykovej kultúry, odlišné domény výskumu (výskum jazykových variet, vrátane urbánnych, prieskum postojov, jazyková politika a jazykové zákony a i.). Diskusia o efektívnom a perspektívnom normovaní (pevná norma je taká, ktorá je akceptovaná a akceptovateľná). Dosah prekladov na (spisovný) jazyk, možnosti a  medze výberu výrazových prostriedkov a na prekračovanie noriem.

Prednáša:prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 3. 12. 2014 od  17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na 5. poschodí v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Pozvánka: Česko-slovenský slovník a zmeny v oboch jazykoch od posledného vydania roku 1979

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Česko-slovenský slovník a zmeny v oboch jazykoch od posledného vydania roku 1979

Na vytipovaných príkladoch koncipovaných hesiel (v rámci každého slovného druhu jedno ilustratívne heslo) sa prednášateľka pokúsi ukázať, aké parametre hesla môžu byť používateľsky dôležité.

Prednáša:Mgr. Ingrid Hrubaničová, PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 26. 11. 2014 od  17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na 5. poschodí v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

naša spoločnosť v rámci cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu aj v roku 2014 predstavuje verejnosti na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe renomovaných slovenských prekladateľov.

Prečo chodí Harry Potter do Rokfortu, Puf, Muf, Ňuf a Vrčuľa alebo ako sa volajú Muminovci, a kedy sa Krtko naučil po slovensky

Rozhovor s prekladateľkami literatúry pre deti a mládež Janou Petrikovičovou, Zuzanou Drábekovou a Dášou Zvončekovou veselo aj vážne.

Moderuje a ukážky číta prekladateľka a spisovateľka Vladimíra Komorovská

Čas a miesto konania: piatok 7. 11. 2014 na Pódiu 1 od 18.00 do 19.00 hod.

 

450-ročnica Williama Shakespeara: Byť/biť či nebyť/nebiť

O priekopníckych aj moderných prekladoch Williama Shakespeara do slovenčiny porozpráva prekladateľ a básnik Ľubomír Feldek, prekladateľ a literárny vedec Ján Vilikovský a prekladateľka a redaktorka Oľga Ruppeldtová. Dozviete sa napríklad, že s prekladom Shakespeara sa pasoval aj P. O. Hviezdoslav či Pavol Dobšinský a ďalšie zaujímavosti.

Čas a miesto konania: sobota 8. 11. 2014 na Pódiu 2 od 18.00 do 19.00 hod.

 

Ako prehovorila Nabokovova Pamäť, o čom spieva Claudel v Piatich veľkých ódach, kedy Goethe pocítil Slasť a bôľ, ako duje Sorokinova Metelica, prečo spieva Whitman o sebe a čo nazval Andruchovič Moskoviádou

Špičkoví slovenskí prekladatelia, laureáti Ceny Jána Hollého za rok 2013, Otakar Kořínek, Ján Švantner, Ladislav Šimon, Ján Štrasser (a možno aj ďalší) odhalia svoje radosti a trápenia pri tvorivom dialógu v rámci prekladateľskej práce.

Moderuje prekladateľka a spisovateľka Vladimíra Komorovská.
Ukážky z diel čítajú prekladatelia.

Čas a miesto konania: nedeľa 9. 11. 2014 na Pódiu 1 od 15.00 do 16.00 hod.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Pozvánka: Synchrónna dynamika slovenčiny a umelecký preklad

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Synchrónna dynamika slovenčiny a umelecký preklad

Aj v súčasnom slovenskom jazyku prebiehajú zmeny na všetkých jeho rovinách, jeho používanie sa diferencuje v súlade so zväčšovaním rozmanitosti spoločenského života a do verejnej komunikácie vstupuje čoraz viac používateľov jazyka. Tento vývin narúša klasickú predstavu o diferencovanej jednote jazyka a nastoľuje otázku, ako máme reagovať na tento fakt reálneho jazykového života. K odbornej výbave prekladateľa patrí aj jazyková orientačná a hodnotiaca kompetencia, na základe ktorej dokáže primerane zaobchádzať s jazykovo-komunikačnými inováciami. Výklad tejto témy má prispieť ku kultivovaniu tejto kompetencie.

Prednáša:prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Kedy: 29. 10. 2014 od 17. 00 hod. do 19. 00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na 5. poschodí v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Letná škola prekladu 2014

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na 36. ročník Letnej školy prekladu

Letná škola prekladu 2014

Čas a priestor v prekladateľskej praxi – Od osvietenstva k temnu

Kedy:17. – 19. októbra 2014

Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Termín podania prihlášky: 29. september 2014 Keďže zostalo ešte niekoľko voľných miest, termín podania prihlášky predlžujeme do ich vyčerpania!
Prihlášku (návratku) pošlite e-mailom na adresu: lsp@sspul.sk

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Program LŠP 2014 [pdf]
Informácie o podmienkach účasti [pdf]
Návratka [doc]

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Holandský prekladateľ odmietol Puškinovu medailu

Hans Boland, holandský prekladateľ ruskej literatúry, neprijal významné ruské štátne vyznamenanie. Puškinova medaila sa od roku 1999 udeľuje za mimoriadny prínos v oblasti kultúry, humanitných vied, literatúry a umenia. V minulosti ju udelili aj Ľubomírovi Feldekovi a pedagogičke a prekladateľke Kataríne Strelkovej za veľký prínos k rozvoju rusko-slovenských vzťahov.

Hans Boland, ktorý preložil do holandčiny medzi inými diela Achmatovovej, Dostojevského a Puškina, odmietol prijať ocenenie pre výhrady k politike súčasného ruského prezidenta.

Prekladateľov list adresovaný ruskému kultúrnemu atašé v Haagu si môžete prečítať na stránkach CEATL.


 

Letná škola prekladu 2014
Čas a priestor v prekladateľskej praxi – Od osvietenstva k temnu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

36. ročník Letnej školy prekladu sa koná
17. – 19. októbra 2014
Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

 

Výzva pre prednášajúcich

Záväzné prihlášky s témou prednášky a krátkou anotáciou očakávame najneskôr do 5. septembra 2014 na e-mailovej adrese lsp@sspul.sk.

Požiadavky na formálnu úpravu príspevkov nájdete v prílohe. Prosíme vás, aby ste texty príspevkov zaslali na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, a to najneskôr do 29. septembra 2014.

Výzva pre prednášajúcich [PDF]
Pokyny pre autorov [PDF]
Prihláška pre prednášajúcich [DOC]


 

Ateliér audiovizuálneho prekladu III

Audiovizuálna tvorba bez hraníc

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

pozývajú na tretí ročník podujatia venovaného vybraným otázkam audiovizuálneho prekladu.

Kedy: 28. – 29. 4. 2014

Kde: Univerzitný tvorivý ateliér FF UKF v Nitre (Študentský domov UKF Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra)

Udalosť na sociálnej sieti facebook: Ateliér audiovizuálneho prekladu: Audiovizuálna tvorba bez hraníc

Program Ateliéru audiovizuálneho prekladu vo formáte PDF

Prezentácie sú súčasťou cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Podujatie podporili Audiovizuálny fond, Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny a Wallonie-Bruxelles International.

Logo Audiovizuálneho fondu


 

Katarína Bednárová: Dejiny slovenského umeleckého prekladu I

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Ústav svetovej literatúry SAV

pozýva na prezentáciu monografie Katarína Bednárová: Dejiny slovenského umeleckého prekladu I: od sákrálneho k profánnemu. Knihu uvedie Mária Kusá a Milan Žitný.

Kedy: 23. apríl 2014 o 14:00

Kde: zasadacia miestnosť Ústavu svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava

Publikácia K. Bednárovej predstavuje prvú časť ambiciózneho päťzväzkového projektu, ktorý komplexne spracuje dejiny slovenského umeleckého prekladu od jeho prvopočiatkov (cyrilo-metodské preklady biblických, liturgických a právnych textov) až po súčasnosť. Prvý zväzok zahŕňa aj problematiku historiografie umeleckého prekladu, vzťahu dejín slovenskej literatúry a prekladu, vzťahu jazyka a prekladu či vzťahu prekladu a kultúry. Ide tak zároveň o pokus zosumarizovať väčšinu toho, čo bolo na Slovensku o dejinách prekladu napísané a vyskúmané, dať týmto poznatkom teoretický rámec a načrtnúť možný model syntézy dejín umeleckého prekladu na Slovensku.

Zdroj informácií: Ústav svetovej literatúry SAV.


 

Pozvánka: Odborná literatúra v historických zbierkach

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry pozýva na na exkurziu z cyklu „Po stopách literárnej histórie“, ktorej cieľom je Apponyiovská knižnica v Oponiciach.

Kedy: 31. 5. 2014

Kde: Château Apponyi, Oponice

Uzávierka prihlášok 15. mája 2014, účastnícky poplatok 20 €, viac informácií v pozvánke.

Ľubica Medvecká
za Výkonnú radu SSPOL


 

Pozvánka: Francúzska terminológia práva a diplomacie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry pozýva na odborný seminár Francúzska terminológia práva a diplomacie

Kedy: 26. 4. a 3. 5. 2014, 8.00-12.00

Kde: FSEV, Bratislava

Uzávierka prihlášok 15. apríla 2014, účastnícky poplatok 50 €, viac informácií v pozvánke.

Ľubica Medvecká
za Výkonnú radu SSPOL


 

Vážené kolegyne a kolegovia,

v roku 2014 vám želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov, ako aj príjemných chvíľ na spoločných pracovných stretnutiach.

Oľga Ruppeldtová
za VR SSPUL


 

Verejné kozultácie EÚ k otázke autorských práv

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Európska únia organizuje verejné konzultácie k otázke autorských práv, ktorých výsledok by mohol pozitívne ovplyvniť aj konkrétne riešenia na Slovensku. Rozvoj digitálnych technológii a internet výrazne zmenili situáciu a autorské diela sú v oveľa väčšej miere prístupné verejnosti. Na jednej strane je to pre každého výhoda, na druhej strane hrozba pre autorov.

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom liste.

Prikladáme aj vyplnený dotazník Public Consultation on the review of the EU copyright rules.

Budeme veľmi radi, keď sa zapojíte, je to v našom spoločnom záujme.

Termín odovzdania je do 5. marca vrátane.


 

Pozvánka: Odhaľovanie jazykových neistôt využitím retrospektívy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Odhaľovanie jazykových neistôt využitím retrospektívy

Prednáša:prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Kedy: 4. 12. 2013 od  17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na 5. poschodí v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Udalosť v spoločenskej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Pozvánka: Kritériá spisovnosti a dynamika ich chápania v slovenskej lingvistike

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Kritériá spisovnosti a dynamika ich chápania v slovenskej lingvistike

Prednáša:Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Kedy: 27. 11. 2013 od  17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na 5. poschodí v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Udalosť v spoločenskej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Pozvánka: Medicína v preklade – preklad v medicíne

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry si vás dovoľuje pozvať na jesenné stretnutie s prekladom venované téme Medicína v preklade – preklad v medicíne

Program:

 • 16.30 – 17.00  PhDr. Zuzana Polláková: Riešenie problémov pri preklade lekárskych textov
 • 17.00 – 17.30  Mgr. Mirka Brezovská: Od Housa až k Doktorovi z hôr
 • 17.30 – 17.50  Diskusia

 

Kedy: 26. 11. 2013 od  16.30

Kde: Zochova ul. 6 – 8, Bratislava

Srdečne vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s vami!

Ľubica Medvecká
za Výkonnú radu SSPOL


 

Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

pozýva záujemcov o prácu s písanými korpusmi z celku Slovenského národného korpusu na bezplatný celodenný workshop Vyhľadávanie pomocou regulárnych výrazov.

Kedy: 21. november 2013 od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Kde: zasadacia miestnosť oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV na Panskej ul. 26 v Bratislave na 3. poschodí

Náplň workshopu:

 • CQL vyhľadávanie
 • regulárne znaky používané na vyhľadávanie v NoSke
 • používanie podmienky within v písaných korpusoch SNK
 • riešenie úloh pomocou regulárnych výrazov

 

Workshop je určený pre tých záujemcov, ktorí absolvovali začiatočnícky kurz vyhľadávanie v písaných korpusoch SNK, resp. vedia používať nástroj NoSke (Bonito 2). Podujatie sa uskutoční len v prípade účasti aspoň 4 prihlásených záujemcov. Maximálny počet účastníkov workshopu je 7. Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom webového formulára na stránke Slovenského národného korpusu do 20. novembra 2013 alebo do naplnenia voľných miest: Registrácia na podujatie.

Každý účastník workshopu bude potrebovať vlastné prihlasovacie údaje (meno a heslo) na registrovaný prístup do Slovenského národného korpusu. Zaregistrovať sa možno bezplatne na stránke www.korpus.sk/registration.html


 

Pozvánka: Slobodný softvér v prekladateľskej praxi

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Slobodný softvér v prekladateľskej praxi

Prednáša:Mgr. Miloš Švantner

Kedy: 20. 11. 2013 od  17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na 5. poschodí v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

naša spoločnosť v rámci cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu aj v roku 2013 predstavuje verejnosti na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe renomovaných slovenských prekladateľov.

„S koľkými prekladateľmi ste boli v posteli?“

Beseda s laureátmi Ceny Jána Hollého za rok 2012

Už ôsmy rok predstavujeme verejnosti laureátov najvyššieho slovenského ocenenia za umelecký preklad – Ceny Jána Hollého. Preto aj tento rok chceme hovoriť o odmenených prekladoch. Okrem prekladateľov pozývame aj redaktorov a zástupcov vydavateľstiev, ktoré tituly vydali. Ján Štrasser, Ján Kvapil, Magda Takáčová, Jana Báliková, Stanislav Vallo, Karol Chmel, Vladislav Gális a Ján Vilikovský a ich dvorní redaktori obohatili slovenský knižný trh o preklady diel, pri ktorých určite nezaspíte.

Moderuje redaktorka Slovenského rozhlasu Zuzana Belková.

Čas a miesto konania: 14. 11. 2013 — pódium 2 — 14.00-15.00

Udalosť „S koľkými prekladateľmi ste boli v posteli?“ v sociálnej sieti Facebook.

 

Čo sa varí v kuchyni Revue svetovej literatúry?

Poznáte perly svetovej literatúry? Napríklad arménskej, španielskej, nórskej a čínskej? Škandinávska momentálne fičí na vlne bestsellerov, ale my vám prezradíme aj všeličo iné. Dajte sa prekvapiť. O práci na príprave časopisu porozpráva šéfredaktorka Jarmila Samcová, zostavovateľky jednotlivých čísiel Eva Palkovičová a Elena Hidvéghyová a mladí prekladatelia, ktorým redakcia pravidelne dáva priestor na uplatnenie.

Čas a miesto konania: 14. 11. 2013 — pódium 2 — 15.00-16.00

Udalosť „Čo sa varí v kuchyni Revue svetovej literatúry?“ v sociálnej sieti Facebook.

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Pozvánka: Slovník viacslovných pomenovaní

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Slovník viacslovných pomenovaní

Prednáša:Doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD., Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Kedy: 13. 11. 2013 od  17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na 5. poschodí v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Udalosť v sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Letná škola prekladu 2013

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na 35. ročník Letnej školy prekladu

Letná škola prekladu 2013

Odkaz Antona Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy
– pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia

Kedy:18. – 20. októbra 2013

Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Termín podania prihlášky: 16. september 2013 Keďže zostalo ešte niekoľko voľných miest, termín podania prihlášky predlžujeme do konca septembra!
Prihlášku (návratku) pošlite e-mailom na adresu: lsp2013@sspul.sk

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Aktualizovaný program LŠP 2013 [pdf] 17. 10. 2013
Informácie o podmienkach účasti [pdf]
Návratka [doc]

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Pozvánka: Problémy s používaním predložiek na, pre a k v súčasnej jazykovej praxi

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Problémy s používaním predložiek na, pre a k v súčasnej jazykovej praxi

Prednáša:PhDr. Katarína Kálmánová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 9. 10. 2013 od  17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na 5. poschodí v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Medzinárodný deň prekladateľov

Všetkým kolegom a kolegyniam prajeme úspešný Medzinárodný deň prekladateľov a čitateľom veľa príjemných zážitkov s kvalitnými prekladmi!

e-pohľadnica k Medzinárodnému dňu prekladateľov od CEATL


 

10. medzinárodná konferencia EACL
Národné literatúry a komparatívny literárny výskum
23. – 25. septembra 2013, Tartu, Estónsko

Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc., sa zúčastnil na 10. medzinárodnej konferencii EACL (Estónskej asociácie komparatívnej literatúry), ktorá sa pod názvom National Literatures and Comparative Literary Research (Národné literatúry a komparatívny literárny výskum) uskutočnila v Tartu v Estónsku. Na konferencii vystúpil s príspevkom Dve osobnosti komparatistiky (Claudio Guillén a Dionýz Ďurišin).

Na konferencii sa zúčastnili prednášatelia z Európy, Ázie a Afriky. Prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc., vyzdvihol osobitý prínos slovenskej i španielskej literárnej vedy, spočívajúci v rozšírení výskumného obzoru aj do priestoru nadnárodných aspektov komparatistiky. Do rámca svojho príspevku začlenil ďalšie významné osobnosti slovenskej literárnej kritiky, prekladovej tvorby a literárnej vedy (A. Popovič, J. Felix, B. Hečko a i.), ktorí výraznou mierou v minulosti svojím širokým bádateľským záberom jedinečne prispeli k obohateniu porovnávacieho štúdia vzťahov medzi národnou a svetovou literatúrou. Podobný „reprezentačný“ zmysel obsahuje aj jeho didakticky zameraná monografia Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia (VEDA 2012), o ktorej bližšie informoval účastníkov tohto celosvetovo ojedinelého podujatia.

Príspevok bude uverejnený v zborníku, ktorý vyjde v roku 2014.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Výzva pre prednášajúcich

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

SSPUL a SSPOL usporiadajú 18. – 20. októbra 2013 35. ročník LETNEJ ŠKOLY PREKLADU.

Tohtoročná Letná škola prekladu je venovaná Odkazu Antona Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy – pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia.

Informácie v prílohe.

Organizačný výbor LŠP 2013

Výzva pre prednášajúcich
Pokyny pre autorov


 

Upozornenie

Z dôvodu extrémnych horúčav bol workshop Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci v termíne 8. 8. 2013 ZRUŠENÝ.


 

Vyhľadávanie v písaných korpusoch 7

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

pozýva záujemcov o prácu s písanými korpusmi z celku Slovenského národného korpusu na bezplatný praktický workshop Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci.

Kedy:8. august 2013 o 14:00 hod.

Kde: zasadacia miestnosť oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV na Panskej ul. 26 v Bratislave na 3. poschodí

Náplň workshopu:

 • základné informácie o písaných korpusoch SNK
 • plná registrácia do SNK
 • oboznámenie sa s klientom Bonito 2
 • vyhľadávanie na základe parametrov word/lemma/tag/CQL
 • zobrazenie referencií/štruktúr
 • pozitívny/negatívny filter
 • frekvenčné nástroje

Maximálny počet účastníkov workshopu je 7. Prihlásiť sa je potrebné do naplnenia voľných miest prostredníctvom webového formulára na stránke Slovenského národného korpusu: Registrácia na podujatie.

Každý účastník workshopu bude potrebovať vlastné prihlasovacie údaje (meno a heslo) na registrovaný prístup do Slovenského národného korpusu. Zaregistrovať sa možno bezplatne na stránke www.korpus.sk/registration.html


 

Vyhľadávanie v písaných korpusoch 6

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

pozýva záujemcov o prácu s písanými korpusmi z celku Slovenského národného korpusu na bezplatný praktický workshop Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci.

Kedy:11. júl 2013 o 14:00 hod.

Kde: zasadacia miestnosť oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV na Panskej ul. 26 v Bratislave na 3. poschodí

Náplň workshopu:

 • základné informácie o písaných korpusoch SNK
 • plná registrácia do SNK
 • oboznámenie sa s klientom Bonito 2
 • vyhľadávanie na základe parametrov word/lemma/tag/CQL
 • zobrazenie referencií/štruktúr
 • pozitívny/negatívny filter
 • frekvenčné nástroje

Maximálny počet účastníkov workshopu je 7. Prihlásiť sa je potrebné do naplnenia voľných miest prostredníctvom webového formulára na stránke Slovenského národného korpusu: Registrácia na podujatie.

Každý účastník workshopu bude potrebovať vlastné prihlasovacie údaje (meno a heslo) na registrovaný prístup do Slovenského národného korpusu. Zaregistrovať sa možno bezplatne na stránke www.korpus.sk/registration.html


 

Vyhľadávanie v písaných korpusoch 5

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

pozýva záujemcov o prácu s písanými korpusmi z celku Slovenského národného korpusu na bezplatný praktický workshop Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci.

Kedy: 27. jún 2013 o 14:00 hod.

Kde: zasadacia miestnosť oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV na Panskej ul. 26 v Bratislave na 3. poschodí

Náplň workshopu:

 • základné informácie o písaných korpusoch SNK
 • plná registrácia do SNK
 • oboznámenie sa s klientom Bonito 2
 • vyhľadávanie na základe parametrov word/lemma/tag/CQL
 • zobrazenie referencií/štruktúr
 • pozitívny/negatívny filter
 • frekvenčné nástroje

Maximálny počet účastníkov workshopu je 7. Prihlásiť sa je potrebné do naplnenia voľných miest prostredníctvom webového formulára na stránke Slovenského národného korpusu: Registrácia na podujatie.

Každý účastník workshopu bude potrebovať vlastné prihlasovacie údaje (meno a heslo) na registrovaný prístup do Slovenského národného korpusu. Zaregistrovať sa možno bezplatne na stránke www.korpus.sk/registration.html


 

Vyhľadávanie v písaných korpusoch 4

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

pozýva záujemcov o prácu s písanými korpusmi z celku Slovenského národného korpusu na bezplatný praktický workshop Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci.

Kedy: 13. jún 2013 o 14:00 hod.

Kde: zasadacia miestnosť oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV na Panskej ul. 26 v Bratislave na 3. poschodí

Náplň workshopu:

 • základné informácie o písaných korpusoch SNK
 • plná registrácia do SNK
 • oboznámenie sa s klientom Bonito 2
 • vyhľadávanie na základe parametrov word/lemma/tag/CQL
 • zobrazenie referencií/štruktúr
 • pozitívny/negatívny filter
 • frekvenčné nástroje

Maximálny počet účastníkov workshopu je 7. Prihlásiť sa je potrebné do naplnenia voľných miest prostredníctvom webového formulára na stránke Slovenského národného korpusu: Registrácia na podujatie.

Každý účastník workshopu bude potrebovať vlastné prihlasovacie údaje (meno a heslo) na registrovaný prístup do Slovenského národného korpusu. Zaregistrovať sa možno bezplatne na stránke www.korpus.sk/registration.html


 

Vyhľadávanie v písaných korpusoch 3

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

pozýva záujemcov o prácu s písanými korpusmi z celku Slovenského národného korpusu na bezplatný praktický workshop Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci.

Kedy: 30. máj 2013 o 14:00 hod.

Kde: zasadacia miestnosť oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV na Panskej ul. 26 v Bratislave na 3. poschodí

Náplň workshopu:

 • základné informácie o písaných korpusoch SNK
 • plná registrácia do SNK
 • oboznámenie sa s klientom Bonito 2
 • vyhľadávanie na základe parametrov word/lemma/tag/CQL
 • zobrazenie referencií/štruktúr
 • pozitívny/negatívny filter
 • frekvenčné nástroje

Maximálny počet účastníkov workshopu je 7. Prihlásiť sa je potrebné do naplnenia voľných miest prostredníctvom webového formulára na stránke Slovenského národného korpusu: Registrácia na podujatie.

Každý účastník workshopu bude potrebovať vlastné prihlasovacie údaje (meno a heslo) na registrovaný prístup do Slovenského národného korpusu. Zaregistrovať sa možno bezplatne na stránke www.korpus.sk/registration.html


 

Rezidenčný program pre umeleckých prekladateľov – Viedeň 2014

Rakúske ministerstvo školstva, umenia a kultúry v spolupráci s KulturKontakt Austria ponúkajú 50 rezidenčných grantov pre umelcov, ktorí by chceli na svojich projektoch pracovať vo Viedni. Miesta na rok 2014 sú otvorené aj pre umeleckých prekladateľov žijúcich mimo Rakúska.

Viac informácií o programe a podmienkach nájdete na stránkach Rakúskeho ministerstva kultúry, organizácie KulturKontakt AustriaBerlínskeho literárneho kolokvia.

Žiadosti môžete podávať do 31. mája 2013.


 

Pozvánka: Gruzínsky literárny večer

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

srdečne vás pozývame na slávnostnú prezentáciu gruzínskeho čísla Revue svetovej literatúry za účasti jeho excelencie Alexandra Nalbandova mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Gruzínska v Slovenskej republike, delegácie gruzínskych spisovateľov (Davit Turašvili, Basa Janikašvili, Manana Dumbadze, Nana Chochua) a Jarmily Samcovej šéfredaktorky Revue svetovej literatúry.

Kedy: 15. mája 2013 o 17.00

Kde: Seminárna sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5, Bratislava

Usporiadatelia: Veľvyslanectvo Gruzínska v SR, Univerzitná knižnica v Bratislave


 

Pozvánka: Jozef Felix a cesta k modernej slovenskej romanistike

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave
Ústav svetovej literatúry SAV
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

vás srdečne pozývajú na konferenciu Jozef Felix (1913 – 1977) a cesta k modernej slovenskej romanistike, ktorá sa koná pri príležitosti 100. výročia narodenia významného literárneho historika, kritika, prekladateľa a vysokoškolského pedagóga.

Kedy: 17. mája 2013

Kde: FiFUK, Gondova 2, Bratislava, miestnosť G 236

Svoju účasť, prosím, nahláste na adrese jana.truhlarova@savba.sk.

Program konferencie vo formáte PDF


 

Vyhľadávanie v písaných korpusoch 2

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

pozýva záujemcov o prácu s písanými korpusmi z celku Slovenského národného korpusu na bezplatný praktický workshop Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci.

Kedy: 16. máj 2013 o 14:00 hod

Kde: zasadacia miestnosť oddelenia Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV na Panskej ul. 26 v Bratislave na 3. poschodí

Maximálny počet účastníkov workshopu je 7. Prihlásiť sa je potrebné do 15. mája 2013 alebo do naplnenia voľných miest prostredníctvom webového formulára na stránke Slovenského národného korpusu: Registrácia na podujatie.

Viac informácií v pozvánke.


 

Pozvánka: Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá II

Teória – Didaktika – Kritika ‒ Prax

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

pozývajú na Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá v Nitre. Jeho ambíciou je nájsť odpovede na nasledujúce otázky: Aký je vzťah medzi teóriou a praxou audiovizuálneho prekladu? Akú úlohu v skutočnosti môže zohrať kritika a vzdelávanie v oblasti prekladu pre audiovizuálne médiá? Čo čaká začínajúceho prekladateľa a na čo si treba dať pozor pri preklade pre dabing alebo titulky? A čo preklad pre nepočujúcich alebo nevidomých?

Kedy: 22. – 24. 4. 2013

Kde: Divadelná kaviareň Tatra, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Udalosť na sociálnej sieti facebook: Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá 2

Program Ateliéru prekladu pre audiovizuálne médiá vo formáte PDF


 

Časopis Revue svetovej literatúry na festivale [fjúžn]

Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku s cieľom spájať ľudí najrozmanitejších kultúr.

V spolupráci s Literárnym klubom pozývajú na diskusiu so šéfredaktorkou časopisu so 48-ročnou tradíciou Jarmilou Samcovou a jej hosťami o menšinových literatúrach a multikulturalizme.

Kedy: 18. apríl 2013 o 18.00.

Kde:KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava. Vstup voľný.

Udalosť na sociálnej sieti facebook: [diskusia] - [Literárny klub] Časopis Revue svetovej literatúry


 

Využívanie korpusu v umeleckom preklade

Slovenský národný korpus pripravuje workshopy zamerané na používanie databáz SNK pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke http://korpus.sk/workshop. Okrem termínov, ktoré sú predbežne naplánované, tam nájdete aj náplne jednotlivých typov workshopov.

Prvý worskhop sa bude konať 11. 4. 2013 vo štvrtok a sú ešte posledné voľné miesta, kto má záujem, prihláste sa na adrese http://korpus.sk/workshops_date.html

VR SSPUL


 

2 % z dane

Vážení členovia a priaznivci,
aj tento rok máte možnosť podporiť činnosť Spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry poukázaním 2 % zo svojich daní. Získané finančné prostriedky využívame na organizovanie odborných prednášok, kultúrnych podujatí a vydávanie jedinečného časopisu Revue svetovej literatúry.
Ak ste zamestnaní, musíte do 15. 2. 2013 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Presný postup a podmienky poukázania dane pre zamestnancov, fyzické aj právnické osoby a potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke rozhodni.sk.

Identifikačné údaje prijímateľa:
IČO: 17328501
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
Sídlo: Laurinská 2, 81101 Bratislava, Slovenská republika

Ďakujeme za vašu podporu!


 

Odporúčania Európskej platformy pre umelecký preklad

Milé kolegyne a kolegovia,
Odporúčania Európskej platformy pre umelecký preklad si môžete prečítať už aj v slovenčine!

Či ste politik alebo prekladateľ, či sa angažujete v prekladateľskej organizácii, v medzinárodnej prekladateľskej sieti alebo v oblasti vzdelávania umeleckých prekladateľov, či ste vydavateľ, literárny kritik alebo organizátor viacjazyčných literárnych podujatí a knižných veľtrhov, táto publikácia je určená práve vám. …podmienky, za ktorých vzniká umelecký preklad, treba zmeniť. Pokúste sa ich zlepšiť. Čo keby sme začali hneď?

Odporúčania Európskej platformy pre umelecký preklad – PETRA


 

Načo sú nám 2-percentné odvody a umelecké fondy?

V Európskej únii sa diskutuje, ako vytvoriť podporné mechanizmy pre umelcov, aby sa zvyšoval ich kultúrny, tvorivý a ekonomický prínos v národných aj európskych podmienkach viacjazyčnosti. Ako vytvoriť lepšie podmienky pre mobilitu, celoživotné vzdelávanie, autorskú ochranu a zároveň rozmanitosť medzikultúrneho dialógu. Patria sem tvorivé štipendiá, študijné štipendiá, cestovné štipendiá, tvorivé pobyty v prekladateľských či spisovateľských centrách, ceny, prémie, celoživotné vzdelávanie, propagácia, sociálna podpora a podobne.

Situácia v jednotlivých štátoch Európskej únie je rôzna. Ukazuje sa však, že najlepšie podmienky na tvorbu majú umelci v krajinách, kde spolupracujú predstavitelia kultúrnej politiky (ministerstvá kultúry, ministerstvá zahraničných vecí), verejná správa a súkromné kultúrne inštitúcie, nadácie, fondy a národné programy na podporu umenia, kultúry a vzdelávania. Zaznamenávame preto vzrastajúci počet umeleckých fondov a tvorivých centier, existujú v rôznej podobe napríklad vo Veľkej Británii, v Holandsku, Belgicku, Fínsku, Švédsku, na Islande a inde.

Na Slovensku si umelci novú literárnu a vedeckú pôvodnú či prekladovú tvorbu a umeleckú činnosť autorov v oblasti krásnej literatúry, vedeckej a odbornej literatúry, počítačových programov, prekladovej literatúry, novinárstva a výkonných umelcov v oblasti divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia a videotvorby dotujú z 2-percentných odvodov podľa zákona NR SR č. 13/1993  umeleckých fondoch, čiže z príspevkov na podporu tvorivej činnosti a umeleckých výkonov.

Sme zároveň solidárni, na Slovensku umelci vyplácajú aj sociálnu podporu svojim kolegom v starobe a chorobe či príspevky na liečebné pobyty.

Až do minulého roka Literárny fond prevádzkoval aj Budmerický kaštieľ – istý čas súčasť Európskej siete medzinárodných centier umeleckého prekladu – ktorý sme využívali na štipendijné pobyty, ale aj na celoslovenské a medzinárodné konferencie, pracovné schôdzky a stretnutia.

Dnes potrebujeme Zákon o štatúte umelca, nový Autorský zákon aj Zákon o umeleckých fondoch. Máme na čom stavať, máme vytvorenú základňu, ktorá pri vytváraní podporných mechanizmov pre umelcov slúži ako inšpirácia pre naše partnerské organizácie v Európskej únii.

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry jednoznačne nesúhlasí so zmenou zákona NR SR č. 13/1993 o umeleckých fondoch podľa návrhu poslancov p. M. Beblavého a p. M. Vášáryovej.

 

Oľga Ruppeldtová
predsedníčka SSPUL

 

Vyhlásenie odsúhlasilo Výročné zhromaždenie SSPUL dňa 5. 12. 2012.

Literárny fond môžete podporiť vyplnením on-line formulára – Vyjadrite nám podporu.


 

Stammtisch prekladateľov z nemeckého jazyka

Vážení kolegovia, prekladatelia z nemeckého jazyka,
chceli by ste sa navzájom stretávať, vymieňať si skúsenosti a diskutovať na témy zamerané na umelecký preklad z nemčiny do slovenčiny? Katarína Széherová a Goetheho inštitút uvádzajú do života Stammtisch, ktorého nulté stretnutie sa uskutoční 11. decembra 2012 v Goetheho inštitúte Bratislava po skončení literárneho večera o Hermannovi Hessem so začiatkom o 17. hodine.
Viac informácií v pozvánke.


 

Odporúčania Európskej platformy pre umelecký preklad

Vážené kolegyne a kolegovia,
dávame do pozornosti Odporúčania Európskej platformy pre umelecký preklad PETRA v slovenčine, angličtine, francúzštine a nemčine.
Odporúčania sú výsledkom spolupráce takmer 70 organizácií činných v oblasti umeleckého prekladu z 34 európskych krajín. Hlavnou úlohou Európskej platformy pre umelecký preklad je propagovať a podporovať umelecký preklad v Európe.
Publikáciu oficiálne predstavili v októbri 2012 v Bruseli v prítomnosti európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androully Vassiliouovej.

Odporúčania Európskej platformy pre umelecký preklad – PETRA
The PETRA Recommendations
Les recommandations PETRA
Die PETRA Empfehlungen


 

Pozvánka: Výročné zhromaždenie

Milé kolegyne a kolegovia,
tento rok sa mimoriadne schádzame veľmi neskoro. Vyskytlo sa priveľa problémov, s ktorými sa museli členovia Výkonnej rady SSPUL vyrovnávať.
Ďakujeme za pochopenie.

Oľga Ruppeldtová
za VR SSPUL

Pozývame vás
na
výročné zhromaždenie

koná sa v stredu 5. decembra 2012 o 16.00 hod.
v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave

Program výročného zhromaždenia SSPUL


 

Členské príspevky za rok 2012

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, členské príspevky za rok 2012 môžete uhradiť na výročnom zhromaždení 5. decembra alebo bankovým prevodom na účet SSPUL – číslo účtu 630119858/0900, prípadne po dohode Eve Melichárkovej (0903 575 305).
Členské je 15 eur, pre nepracujúcich dôchodcov 5 eur.
Do správy pre prijímateľa treba uviesť: heslo "členské" + krstné meno a priezvisko. Variabilný symbol: "2012".

Ďakujeme!


 

Pozvánka: Slovenský jazyk v redakčnej práci

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na 4. prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Slovenský jazyk v redakčnej práci

Prednáša:PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD., pracovníčka oddelenia jazykovej kultúry JÚĽŠ SAV

Kedy: 28. 11. 2012 od  17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde:Klub spisovateľov v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Pozvánka: Komunikácia v oblasti architektúry a stavebníctva

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry pozýva na odborný seminár

Komunikácia v oblasti architektúry a stavebníctva — preklad a terminológia

Témy:stavebníctvo, architektúra, urbanizmus, územné plánovanie a prekladateľstvo

Kedy: 30. 11. 2012 od 15.00 hod.

Kde: Fakulta architektúry STU, Nám. slobody 19, č. 117 (1. p. vľavo)

Viac informácií v pozvánke.


 

Pozvánka: Súčasné trendy v štylistike

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na 3. prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Súčasné trendy v štylistike

Prednáša:Doc. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., vedúca Katedry slovenského jazyka, FFUK Bratislava

Kedy: 14. 11. 2012 od  17.00 hod. do 19.00 hod.

Kde: Zasadacia miestnosť v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 5. poschodie

Prednáška potrvá hodinu a hodina bude určená na diskusiu k téme.

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si vás dovoľuje pozvať na knižný veľtrh Bibliotéka do bratislavskej Incheby.

Budete mať možnosť zoznámiť sa s vynikajúcimi slovenskými umeleckými prekladateľmi a diskutovať s nimi o úskaliach prekladateľskej práce.

Kto napísal Shakespeara, Coelha či Harryho Pottera po slovensky alebo prečo je aj prekladateľ autor?

O svojich prekladoch a o preklade v európskom kultúrnom kontexte budú hovoriť prekladatelia Oľga Ruppeldtová, Katarína Bednárová, Miloš Švantner a možno aj iní.
Moderuje: Zuzana Belková
Čas a miesto konania: 8.11. — pódium 3 — 17.00-18.00

Predstavujeme výrazné osobnosti slovenského umeleckého prekladu

S nositeľmi najvyššieho ocenenia za umelecký preklad na Slovensku — Ceny Jána Hollého a knižných prémií za rok 2011 Jánom Štrasserom, Ladislavom Šimonom, Elenou Krššákovou a Renátou Deákovou sa zhovára Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., predsedníčka poroty Ceny J. Hollého.
Čas a miesto konania: 11.11. — pódium 2 — 16.00-17.00

Prezentácie sú súčasťou cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR

Veľtrh ponúka bohatý sprievodný program pre detských aj dospelých čitateľov. Pripravené sú diskusie s osobnosťami literatúry, krsty nových kníh, prednášky a autogramiády. Počas Bibliotéky sa stretnete s viacerými našimi kolegami prekladateľmi aj zo zahraničia, napríklad s Ildikó Forgácsovou, Markétou Hejkalovou, Vladimírou Komorovskou, Johnom Minahanom, Jitkou Rožňovou či s Jánom Vilikovským.

Presvedčte sa sami: Sprievodný program veľtrhu Bibliotéka.


 

Letná škola prekladu 2012

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad
v spolupráci s Literárnym fondom
a s Európskou platformou pre umelecký preklad PETRA
a s finančným prispením
Ministerstva kultúry SR

Vás pozývajú na 34. ročník Letnej školy prekladu
26. – 27. októbra 2012
Hotel Tilia, Kollárova 20, Pezinok

Letná škola prekladu 2012 Kritický stav prekladu na Slovensku?
Modus vivendi a modus operandi v európskom kultúrnom priestore

26.10. 2012 8.00 Odchod autobusu z Bratislavy – podľa záujmu
27.10. 2012 Odchod do Bratislavy

Účastnícky poplatok: 30 eur, 60 pre nečlenov a 10 na jeden deň ambulantne. (V účastníckom poplatku je zahrnuté ubytovanie, strava a náklady spojené s vydaním zborníka.)

Za záväznú prihlášku považujeme zaplatenie účastníckeho poplatku. Prihláste sa však aj e-mailom, lebo počet účastníkov je obmedzený.

Poplatok možno uhradiť:

 • bankovým prevodom: číslo účtu: 0630119858/0900 (Slovenská sporiteľňa)
 • zloženkou na adresu SSPUL, Laurinská 2, 811 01 Bratislava
 • po dohode osobne Jarke Samcovej v RSL na Laurinskej 2: 02 54 43 49 16, 0903 139 698

Termín: 2. októbra 2012

Nezabudnite napísať svoje meno a heslo LSP 2012!
Ďalšie informácie vám poskytne na telefónnom čísle 0918 907 957 Oľga Duhanová.

Zoznam prednášajúcich
Návratka
Program Letnej školy prekladu 2012

Ministerstvo kultúry SR Generálne riaditeľstvo EK pre vzdelávanie a kultúru Európska platforma pre umelecký preklad


 

Pozvánka: Beseda s finalistkou Anasoft Litera Alexandrou Salmela-Balážovou

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si vás dovoľuje pozvať na besedu s finalistkou Anasoft Litera

Alexandrou Salmela-Balážovou

o knihe, ktorú autorka napísala po fínsky a získala za ňu cenu Helsingin Sanomat za najlepší fínsky debut roka a neskôr ju spolu s prekladateľkou Silviou Žilinskou (ktorá tiež prijala pozvanie) preložili do slovenčiny. Kniha vyšla vo vydavateľstve Q111 pod názvom

27 čiže smrť robí umelca

Kedy: 14. 5. 2012 o 17.00 hod.

Kde: Zasadacia miestnosť v budove Slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 5. poschodie


 

Zájazd na knižný veľtrh Svět knihy Praha 2012

Vážené kolegyne a kolegovia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry spolu so Slovenskou spoločnosťou prekladateľov odbornej literatúry a s podporou Literárneho fondu organizuje aj v roku 2012

AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD
na knižný veľtrh
SVĚT KNIHY PRAHA 2012
Termín: 18. a 19. máj 2012

Cena pre členov je 45 eur a zahŕňa ubytovanie, cestu, poistku a vstup na veľtrh.
Za záväznú prihlášku považujeme zaplatenie účastníckeho poplatku na účet SSPUL: 0630119858/0900 (Slovenská sporiteľňa). Pre identifikáciu platby nezabudnite ako informáciu pre príjemcu napísať svoje meno a heslo Praha.
Prihláste sa však aj e-mailom, lebo počet účastníkov je obmedzený, alebo telefonicky u Evy Melichárkovej, tel. 0903 575 305.

Uzávierka prihlášok je 9. 5. 2012!

Viac informácií a program zájazdu nájdete v pozvánke.


 

Pozvánka: Zaujímavé otázk

Revue svetovej literatúry 4/2018

Revue svetovej literatúry 3/2018