Krásne Vianoce a šťastný nový rok!

Prianie krásnych Vianoc a šťastného
nového roka 2017


 

Pozvánka: Aktuálne výskumy tvorenia slov a morfematiky slovenčiny

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Aktuálne výskumy tvorenia slov a morfematiky slovenčiny

Prednáša:doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD., Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Kedy: 08. 12. 2016 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Cieľom prednášky je predstaviť výsledky výskumov súčasnej slovakistiky v oblasti tvorenia slov a morfematiky, konkrétne hlavné publikačné výstupy prešovskej slovakistiky:

  1. Slovník koreňových morfém slovenčiny (3. vyd., 2012) – zachytáva cca 65 000 morfematicky segmentovaných lexikálnych jednotiek, ktoré sú usporiadané podľa slovotvorných vzťahov do slovotvorných hniezd.
  2. Kompozitá v slovenčine (Vužňáková, 2012) – ide o prvú samostatnú monografiu o zložených slovách v slovenčine. Pozornosť sa v nej venuje kompozitám z významovej, formálnej, ako aj z komunikačno-pragmatickej stránky.
  3. Retrográdny morfematický slovník slovenčiny (Ološtiak – Genči – Rešovská, 2015). Toto lexikografické dielo ponúka retrográdne usporiadaných a zároveň morfematicky segmentovaných cca 80 000 lexikálnych jednotiek.
  4. Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine (Ološtiak a kol., 2015) – kolektívna monografia, v ktorej sa pozornosť venuje vybratým aspektom tvorenia slov  slovenčine – primárne v oblasti jej spisovnej variety, sekundárne (vôbec však nie okrajovo) aj v ostatných varietách. Na metodologickom podloží teórie lexikálnej motivácie sa sústredene analyzujú tieto javy: dejiny slovenskej derivatológie, onomaziológia, formálno-procesuálne aspekty, slovotvorná morfonológia, slovotvorná paradigmatika, slovotvorba vybratých slovných druhov, slovotvorná motivácia v kontexte lexikálnej motivácie, slovotvorba a lexikografia, slovotvorba a kognitívna a korpusová lingvistika.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Pozvánka: Ako používať rodovo vyvážený jazyk

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Ako používať rodovo vyvážený jazyk

Prednáša:PhDr. Jana Cviková, PhD

Kedy: 21. 11. 2016 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

V prednáške sa Jana Cviková zameria na to, čo je to rodovo vyvážený jazyk. Rodovo vyvážené používanie jazyka úzko súvisí s presadzovaním rodovej rovnosti – je nástrojom aj indikátorom stavu rodovej rovnosti v danej spoločnosti. Rodovo vyvážený jazyk nediskriminuje, nevylučuje, neznevažuje žiadne osoby alebo skupiny osôb na základe rodu. Inými slovami, spôsob, akým o javoch, veciach, vzťahoch a osobách hovoríme, aký jazyk na ich označovanie používame, nielenže prezrádza mnoho o našom vnímaní daného javu, veci, vzťahu či osoby, ale toto vnímanie aj významne ovplyvňuje. No a keďže jazyk je vecou spoločenskej dohody a produktom kultúry v najširšom slova zmysle, kadečo prezrádza o spoločnosti, v ktorej žijeme.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Pozvánka: Stručný etymologický slovník slovenčiny

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Stručný etymologický slovník slovenčiny

Prednáša:PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Kedy: 16. 11. 2016 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Dr. Ľubor Králik predstaví Stručný etymologický slovník slovenčiny, ktorý prináša informácie o pôvode viac ako 10 tisíc slov patriacich do slovnej zásoby súčasného slovenského spisovného jazyka (výrazy zachované ešte z praslovanského obdobia, slová vzniknuté počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, výrazy prevzaté v rôznych historických obdobiach z rôznych cudzích jazykov).

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2016

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

naša spoločnosť v rámci cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu aj v roku 2016 predstavuje verejnosti na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe renomovaných slovenských prekladateľov.

Slovenský Oscar - Cena Jána Hollého za najlepší umelecký preklad roka 2015

Príďte si pohovoriť o práci prekladateľa s Ladislavom Šimonom, Martinom Kubušom, Evou Melichárkovou a Jánom Vilikovským, držiteľom Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo za rok 2016.

Moderuje Zuzana Belková. Ukážky z diel čítajú prekladatelia.

Čas a miesto konania: štvrtok 10. 11. 2016, programové centrum 2 od 18.00 do 20.00 hod.

Najnovší Harry Potter a iné detské vychytávky

Bestsellery literatúry pre deti a mládež. O svojej práci na preklade diela Harry Potter a prekliate dieťa od Johna Tifannyho, Jacka Thorna a Joanne K. Rowlingovej porozpráva Oľga Kralovičová. Alica Kulihová sa podelí o zážitky pri preklade kníh pre detského čitateľa od chorvátskeho autora Zvonimira Baloga. Moderuje Zuzana Belková.

Čas a miesto konania: nedeľa 13. 11. 2016, programové centrum 2 od 14.00 do 15.00 hod.

Novinky zo svetovej literatúry
Čo prináša Revue svetovej literatúry v tomto roku

O obsahu čísel Revue svetovej literatúry, ktoré vychádzajú v roku 2016, porozpráva dlhoročná bývalá šéfredaktorka Jarmila Samcová a nová šéfredaktorka Gabriela Magová, ako aj zostavovateľky Jana Cviková, Lucia Halová, Barbora Kráľová a Paulína Šišmišová. Pripomenieme si aj 400. výročie úmrtia Miguela de Cervantesa. Moderuje Oľga Ruppeldtová.

Čas a miesto konania: nedeľa 13. 11. 2016, programové centrum 2 od 15.00 do 16.00 hod.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia je hlavný partner projektu.


 

Pozvánka: Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine

Prednáša:Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., Katedra slovenského jazyka FiFUK

Kedy: 3. 11. 2016 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia


 

Letná škola prekladu 2016

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na 38. ročník Letnej školy prekladu

Letná škola prekladu 2016

Jazyková a kultúrna rozmanitosť v preklade a využitie nových technológií

Kedy:28. – 30. október 2016

Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Termín podania prihlášky: 24. október 2016
Prihlášku (návratku) pošlite e-mailom na adresu: lsp@sspul.sk

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Program LŠP 2016 [pdf]
Informácie o podmienkach účasti [pdf]
Návratka [doc]

Tento projekt finančne podporili
Európska komisia  LITA - Autorská spoločnosť  Fond na podporu umenia  Literárny fond


 

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu prekladateľov!

Pohľadnica k Medzinárodnému dňu prekladateľov 2016 od CEATL


 

Oznam: Letná škola prekladu 2016

Letná škola prekladu 2016

Jazyková a kultúrna rozmanitosť v preklade a využitie nových technológií

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
38. ročník Letnej školy prekladu sa koná
28. – 30. októbra 2016
Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Upozorňujeme, že dĺžka Letnej školy prekladu bude závisieť od získaných finančných prostriedkov, o čom vás budeme informovať.

Záväzné prihlášky s témou prednášky a krátkou anotáciou očakávame najneskôr do 10. septembra 2016 na e-mailovej adrese lsp@sspul.sk. Viac informácií nájdete v priloženej výzve.

Výzva pre prednášajúcich [PDF]
Prihláška pre prednášajúcich [PDF]


 

Spomienkový koncert na Petra Kerlika

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,
spevácky zbor Technik-Akademik pozýva na spomienkový koncert na nášho kolegu a priateľa Petra Kerlika.

Kedy: 29. 5. 2016 od 19.00 hod.

Kde: Kostol Ducha Svätého, M. Sch. Trnavského 19, Bratislava.

Na koncerte odznejú diela skladateľov F. S. Rusco, C. Saint-Saëns, Franz Schubert a W. A. Mozart. Miešaný zbor diruguje Pavol Procházka.


 

Odišiel Vladimír Oleríny

So zármutkom vám oznamujeme, že dňa 29. apríla 2016 vo veku nedožitých 95 rokov odišiel profesor Vladimír Oleríny, významná osobnosť španielskej hispanistiky.

Posledná rozlúčka bude v piatok 6. mája 2016 o 11.45 hod. v bratislavskom krematóriu.


 

Odišiel Peter Kerlik

Peter Kerlik

novinár, redaktor, kultúrny a politický pracovník, diplomat a prekladateľ
* 4. júla 1946 v Stanči
† 1. marca 2016 v Bratislave

Prekladateľ Peter Kerlik Narodil sa v obci Stanča neďaleko Trebišova. V roku 1972 absolvoval odbor knihovníctvo a svetová literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Najskôr pracoval ako knihovník v Lyceálnej knižnici SAV, v r. 1975 – 1980 a 1983 – 1989 bol redaktorom Revue svetovej literatúry, v r. 1980 – 1983 pôsobil ako lektor slovenského a českého jazyka na univerzite v Jyväskylä vo Fínsku. V roku 1989 spolupracoval ako redaktor so Štúdiom L+S, v r. 1989 – 1990 zastával na Ministerstve kultúry post poradcu ministra, v r. 1990 – 1992 bol veľvyslancom ČSFR vo Fínsku, po návrate pôsobil ako asistent riaditeľa divadla Astorka a redaktor časopisu Mosty. V r. 1995 – 2002 pracoval ako tlačový a politický asistent veľvyslanectva Veľkej Británie v Bratislave, v r. 2002 – 2003 ako generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a štátny radca Odboru strategických činností Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Od roku 2003 bol aktívny ako novinár, prekladateľ, tlmočník a príležitostne aj ako herec.

Peter Kerlik sa vo svojej prekladateľskej tvorbe zameriaval najmä na prózu a drámu severských literatúr, prekladal fínsku, fínskošvédsku, nórsku, dánsku, švédsku a anglofónnu literatúru. Prekladať začal už počas štúdií a jeho jazykové nadanie a práca so slovom sa mu stala povolaním aj koníčkom. Začal prekladmi významných predstaviteľov modernej severskej klasiky (S. Undsetová, K. Holter, A. Sandemose). Venoval sa aj prekladom kníh pre deti a mládež. Preložil viaceré svetové bestsellery. Jeho prekladateľské aktivity v poslednom období zahŕňali aj diela encyklopedického a životopisného charakteru, napr. Staroveké civilizácie.

Veľkú pozornosť venoval dráme, v poslednom desaťročí sa vyprofiloval ako prekladateľ dramatika B. Ahlforsa. Z jeho tvorby preložil rad divácky príťažlivých hier: Divadelná komédia, Ale, ale, pani plukovníková, IluzionistiPosledná cigara, ktoré sa hrali takmer vo všetkých divadlách na Slovensku.

Ako redaktor Revue svetovej literatúry Peter Kerlik takmer 15 rokov spoluvytváral smerovanie časopisu, a teda sprostredkovane aj smerovanie prekladateľskej tvorby na Slovensku. S touto činnosťou sa viaže jeho bibliografická aktivita, keďže postupne zostavoval bibliografie časopisu za každý ročník. V obsiahlej Bibliografii Revue svetovej literatúry 1965 – 2004 prezentuje súpis vyše 8-tisíc bibliografických záznamov prekladov, ktoré poskytujú nenahraditeľný zdroj informácií pre výskum dejín a recepcie umeleckého prekladu na Slovensku. Bibliografiu ročníka 2015 odovzdal len prednedávnom…

V roku 2012 bolo Petrovi Kerlikovi udelené vysoké štátne vyznamenanie Rytier 1. triedy Rádu fínskej bielej ruže.

V odchádzajúcom Petrovi Kerlikovi stráca slovenská kultúra vzácneho človeka, priateľa a všestranného odborníka.

Posledná rozlúčka sa uskutoční 10. marca 2016 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke!

Smútiaca rodina a priatelia


 

Pozvánka: Valencia slovies v slovenčine

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Valencia slovies v slovenčine, formálne, sémantické a pragmatické aspekty (na báze Valenčného slovníka slovenských slovies na korpusovom základe)

Prednáša:doc. Mgr. Martina Ivanová, CSc, Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Kedy: 14. 1. 2016 od  16.30 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Pozvánka: Kolokácie teoreticky a prakticky pre preklad

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Kolokácie teoreticky a prakticky pre preklad

Prednáša:Mgr. Daniela Majchráková, PhD, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 9. 12. 2015 od 16.00 hod. do 17.45 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť SNK na 3. poschodí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Pozvánka: Práca prekladateľa so slovenskými a inojazyčnými korpusmi

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry si Vás dovoľuje pozvať na prednášku z voľného cyklu

Súčasný slovenský jazyk v umeleckom preklade

Na tému:Práca prekladateľa so slovenskými a inojazyčnými korpusmi, práca s nástrojom Sketch Engine a tvorba vlastných korpusov a terminologických databáz

Na workshop si môžete priniesť vlastný notebook alebo tablet.

Prednáša:Ing. Vladimír Benko, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Kedy: 3. 12. 2015 od  16.30 hod. do 18.00 hod.

Kde:Zasadacia miestnosť na prízemí v budove JÚĽŠ SAV, Panská 26, Bratislava.

Udalosť na sociálnej sieti Facebook

Prednáškový cyklus sa koná s finančným prispením MK SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Preklad z/do málo rozšírených jazykov

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na medzinárodnú konferenciu

Preklad z/do málo rozšírených jazykov

Kedy:27. – 28. november 2015

Kde: Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava

Všetky potrebné informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Umeleckí prekladatelia na knižnom veľtrhu Bibliotéka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

naša spoločnosť v rámci cyklu Výrazné osobnosti umeleckého prekladu aj v roku 2015 predstavuje verejnosti na knižnom veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe renomovaných slovenských prekladateľov.

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu najlepších slovenských prekladov za rok 2014, ktoré získali Cenu Jána Hollého alebo niektorú z prémií.

Príďte si pohovoriť o práci prekladateľa s Jánom Štrasserom, Alojzom Kenížom, Júliou Žitnou-Jellúšovou, Katarínou Széherovou a Miroslavou Vallovou. Zároveň spolu zaspomíname na 25 rokov trvania našej spoločnosti.

Moderuje prekladateľka a spisovateľka Vladimíra Komorovská.
Ukážky z diel čítajú prekladatelia.

Čas a miesto konania: štvrtok 5. 11. 2015 o 19.00 na Pódiu 1.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Ministerstvo kultúry SR


 

Letná škola prekladu 2015

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
pozývame vás na 37. ročník Letnej školy prekladu

Letná škola prekladu 2015

Minulosť a budúcnosť prekladu – Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad

Kedy:6. – 8. november 2015

Kde: Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Termín podania prihlášky: 24. október 2015!
Návratku zasielajte e-mailom na adresu: lsp@sspul.sk.

Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Program LŠP 2015 [pdf]
Informácie o podmienkach účasti [pdf]
Návratka [doc]

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a autorskej spoločnosti LITA.
Ministerstvo kultúry SR  LITA - Autorská spoločnosť


 

Výzva: Slovník roka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia a milí priatelia,

blíži sa termín uzávierky prihlasovania slovníkov vydaných na Slovensku v rokoch 2014 a 2015 do medzinárodnej súťaže Slovník roka, ktorá sa koná v Prahe a ktorej sa každoročne zúčastňujeme.

Ak máte vedomosť o nejakom slovníku, čo by bol hoden pozornosti poroty tejto súťaže, dajte mi, prosím, o ňom vedieť, aby som ho zaobstarala a mohla v Prahe predstaviť.

Môže to byť slovník prekladový, výkladový, encyklopedický aj elektronický.

Verím, že pri spoločnom úsilí nám nič dôležité z lexikografickej produkcie neunikne. Vopred ďakujem a srdečne zdravím.

Silvia Semaková,
semakova@chello.sk


 

Je slobodný prístup k literárnym dielam v rozpore s autorskými právami?

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

LITA, autorská spoločnosť

pozýva na moderovanú panelovú diskusiu za účasti zástupcov LITA, autorskej spoločnosti, MK SR, SNK, NOC a autorov venovanú problematike ochrany autorských práv.
Diskutovať sa bude na aktuálne témy:
Je slobodný prístup verejnosti k literárnym dielam v rozpore s autorskými právami?
Sú zmluvy, ktoré uzatvárajú autori, prejavom ich slobodnej vôle?

Kedy: 9. 10. 2015 o 14:00

Kde: V-klub, Nám. SNP 12, Bratislava

Viac informácií nájdete na stránkach LITA: Festival Dni slovenskej literatúry.


 

Some Holmes and Popovič in all of us?

The Low Countries and the Nitra Schools in the 21st century.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ústav svetovej literatúry SAV
CETRA a KU Leuven

pozývajú na konferenciu venovanú významu nitrianskej a nizozemskej školy pre súčasnú translatológiu.

Kedy: 8. – 9. 10. 2015

Kde:Študentský domov UKF Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra

Nitrianska i nizozemská škola významne prispeli k formovaniu translatológie ako samostatného vedného odboru v 20. storočí. Vplyvy oboch vedúcich osobností týchto škôl, Jamesa Holmesa i Antona Popoviča, možno v translatológii badať dodnes. Chceme sa pokúsiť o naznačenie toho, ako spôsob myslenia v oboch týchto školách dodnes ovplyvňuje a perspektívne aj naďalej bude ovplyvňovať translatologické myslenie. Je bez nitrianskej a nizozemskej translatológie vôbec možné hovoriť o pojmoch, ako sú mapovanie a re-mapovanie, pomenúvanie a premenúvanie, alebo aj o sociologických a komunikačných prístupoch v translatológii?

Viac informácií nájdete na stránkach organizátora: Holmes - Popovic Conference.


 

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu prekladateľov!

Pohľadnica k Medzinárodnému dňu prekladateľov 2015 od CEATL


 

Oznam: Letná škola prekladu 2015

Letná škola prekladu 2015

Minulosť a budúcnosť prekladu – Od Ľudovíta Štúra po strojový preklad

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení priatelia,
37. ročník Letnej školy prekladu sa koná
6. – 8. novembra 2015
Hotel Park, Nábrežie Ivana Krasku 2, Piešťany

Záväzné prihlášky s témou prednášky a krátkou anotáciou očakávame najneskôr do 27. septembra 4. októbra 2015 na e-mailovej adrese lsp@sspul.sk. Viac informácií nájdete v priloženej výzve.

Výzva pre prednášajúcich [PDF]
Prihláška pre prednášajúcich [PDF]
Pokyny pre autorov príspevkov [PDF]


Viac >>

 

Revue svetovej literatúry 4/2016

Revue svetovej literatúry 3/2016